Ministerie van VWS

Synagis

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2018113

1 december 1999

In uw brief van 11 november jl. vraagt u mijn reactie over een in een tweetal brieven naar voren gebrachte aangelegenheid. Het betreft de beoordeling van de vergoedingsaanvraag voor het geneesmiddel Synagis. De betreffende brieven zijn afkomstig van respectievelijk de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) en de fabrikant van Synagis, de firma Abbott.

Synagis is een geneesmiddel bestemd voor de preventie van ernstige lagere luchtweg-infecties veroorzaakt door respiratoir syncytieel virus (RSV) bij een tweetal risico-groepen, namelijk prematuren tot 35 weken, die bij het begin van het RSV-seizoen jonger waren dan 6 maanden en kinderen tot 2 jaar die in de voorafgaande 6 maanden een behandeling voor BPD (bronchopulmonaire dysplasie) nodig hadden.

Synagis is half augustus van dit jaar geregistreerd, waarna de fabrikant eind augustus een vergoedingsaanvraag heeft ingediend.

Zoals u bekend zal zijn worden nieuwe geneesmiddelen, die niet onderling vervangbaar zijn met andere geneesmiddelen en dus niet clusterbaar zijn, alleen toegelaten tot het verstrekkingenpakket indien het belang van de volksgezondheid, in verband met de therapeutische waarde en de doelmatigheid van een geneesmiddel, vergt dat verzekerden toegang tot dat middel hebben. Alvorens ik een beslissing neem over de vergoedingsaanvraag van een nieuw geneesmiddel vraag ik het College voor zorgverzekeringen (CVZ) het betreffende middel te beoordelen op de therapeutische waarde en de doelmatigheid. Op deze procedure worden in principe geen uitzonderingen gemaakt. Ik heb het CVZ dan ook per brief van 2 september 1999 verzocht Synagis op deze aspecten te beoordelen.

Het CVZ heeft deze beoordeling inmiddels binnen de daarvoor gestelde termijn afgerond; thans beraad ik mij op de gegevens uit het rapport van de CVZ. Ik verwacht begin december uitsluitsel te kunnen geven over de toelating van Synagis tot het pakket.

Van de door de VOC en door Abbott gesignaleerde onzorgvuldigheid in de procedure rondom Synagis is mijns inziens geen sprake. Dit baseer ik onder meer op gesprekken die mijn ambtenaren hebben gevoerd met het CVZ en het feit dat medewerkers van de afdeling Genees- en Hulpmiddelenvoorziening als waarnemer aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH), een commissie van externe deskundigen die de feitelijke beoordeling van nieuwe geneesmiddelen uitvoert.
Het is de taak van de CFH nieuwe geneesmiddelen op een kritische wijze te beschouwen. Hierbij zal onder meer gekeken moeten worden naar de plaats van een geneesmiddel in de Nederlandse gezondheidszorg; deze is niet per definitie gelijk aan die in andere landen. Het zou derhalve onjuist en ongewenst zijn Synagis, een geneesmiddel waarmee wellicht jaarlijks 14 miljoen gulden gemoeid zal zijn, op te nemen in het verstrekkingenpakket zonder alle aspecten zorgvuldig onder-zocht te hebben.

Verder is het zo dat het ministerie veelvuldig contact heeft gehad met de firma Abbott, zowel om Abbott te informeren over de stand van zaken als om eventuele obstakels uit de weg te nemen die wellicht tot vertraging van de procedure hadden kunnen leiden.

Wat betreft het in de brieven vermelde ontwikkelingsgeneeskundig (OG) onderzoek naar de epidemiologie van RSV-infecties kan ik u meedelen dat het CVZ geoordeeld heeft dat het voor wat betreft de aangetoonde risicogroepen niet ethisch is te wachten op de uitkomsten van dit onderzoek. Wel zal dit onderzoek op den duur meer inzicht verschaffen in de kosten-effectiviteit van passieve immunisatie tegen RS-virus bij te vroeg geborenen in Nederland en zullen de risico's van opname in het ziekenhuis door een RSV-infectie duidelijker in kaart worden gebracht.

Ook de Gezondheidsraad heeft Synagis inmiddels op haar agenda geplaatst. Echter, een definitief standpunt wordt pas voorjaar 2000 verwacht. De firma Abbott loopt hier dus op vooruit door te beweren dat de Gezondheidsraad zich positief heeft uitgesproken over een snelle doch beheerste toepassing van Synagis in het RSV-seizoen 1999-2000.Wat betreft de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) kan ik u meedelen dat de beroepsgroep bezig is de laatste hand te leggen aan een behandelprotocol. De laatste gegevens die daarover bekend zijn wijzen op een relatief terughoudende opstelling wat betreft het voorschrijven van Synagis.

De VOC stelt tenslotte in haar brief dat bij de huidige kostenanalyses geen rekening gehouden wordt met eventuele maatschappelijke kosten die zijn verbonden aan een ziekte. Hoewel deze kosten op dit moment inderdaad nog niet meegenomen worden in de kosten-consequentie-analyse, wordt met deze aspecten wel rekening gehouden bij de beleidsmatige beoordeling van de gegevens van het CVZ. In de toekomst zullen deze indirecte kosten reeds bij de beoordeling van de doelmatigheid worden meegenomen, aangezien vanaf medio 2000 via een kosteneffectiviteits-analyse invulling gegeven zal worden aan het begrip doel-matigheid.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' Reactie Borst op beoordeling vergoedingsaanvraag Synagis '
Lees ook