Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM 2001.3256
datum
05-09-2001

onderwerp
Brief SP-fractie inzake markervaccin MKZ
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u mijn reactie op de brief van de SP-fractie d.d. 24 augustus 2001 inzake het markervaccin voor MKZ toekomen.

De vragen van de SP-fractie zijn gebaseerd op een krantenartikel van 21 juli 2001 jongstleden. In dit krantenartikel staan enkele onjuistheden vermeld, waarop een deel van de vraagstelling is gebaseerd. Ik wil u daarom eerst de feitelijke situatie weergeven.

Het ID-Lelystad heeft tijdens de MKZ-crisis monstermateriaal verzameld uit de vaccinatie-driehoek. Deze monsters zijn verzameld om de effectiviteit van de vaccinatiecampagne te evalueren en niet voor testontwikkeling bij het ID-Lelystad. Om die reden bestond er vanzelfsprekend geen noodzaak om monstermateriaal uit Zuid-Amerikaanse landen te verzamelen.

datum
05-09-2001

kenmerk
VVM 2001.3256

bijlage

Tegen het MKZ-virus zijn geen vaccins beschikbaar die zijn ontwikkeld als markervaccin. Al geruime tijd is bekend dat antilichamen die zich vormen na toedienen van het klassieke MKZ-vaccin anders zijn dan antilichamen die zich ontwikkelen na een infectie met het MKZ-virus. Om dit verschil in de praktijk te kunnen aantonen, zijn zeer goede betrouwbare testen nodig. Het ontwikkelen van dergelijke testen is een langdurig proces. Nadat de testen ontwikkeld zijn, dienen deze vervolgens te worden gevalideerd en geconformeerd aan de internationale referenties. Daarna zijn de testen internationaal geaccepteerd en kunnen ze ingezet worden bij de MKZ bestrijding.

Tot op heden is er geen enkele test internationaal geaccepteerd. Op drie plaatsen worden de onderscheidende testen op dit moment ontwikkeld: bij Europese onderzoeksinstituten, in de VS en in Zuid-Amerika. Momenteel loopt een internationaal programma bij de FAO-IAEA. Daar worden de MKZ-onderscheidende testen vergeleken op hun bruikbaarheid en wordt beoordeeld of de testen geconformeerd kunnen worden aan internationale referenties. Deze procedure kan enkele jaren in beslag nemen.
Voor de duidelijkheid wijs ik er nogmaals op dat het ID-Lelystad op dit moment niet aan testontwikkeling van MKZ-onderscheidende testen werkt.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

ReagerenDeel: ' Reactie Brinkhorst op SP-vraag over het markervaccin MKZ '
Lees ook