Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

wetgeving non-discriminatie wet gelijke behandeling gehandicapten

Reactie van de CG-Raad op het Kabinetsstandpunt evaluatie Algemene Wet Gelijke Behandeling

Aan de Minister, de heer K.G. de Vries Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Onderdeel CZW/sector grondrechten Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Utrecht: 16 oktober 2001 Kenmerk: CenO-477/aw-ddb Inlichtingen bij: A.C. van Wijnen Betreft: Reactie Kabinetsstandpunt Evaluatie Algemene Wet Gelijke Behandeling

Geachte heer de Vries,

Wij gaan graag in op uw uitnodiging een reactie te leveren op het kabinetsstandpunt met betrekking tot de Evaluatie van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, (AWGB). Aangezien de AWGB model heeft gestaan voor het conceptwetsvoorstel Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten en Chronisch zieken dat door de staatssecretaris van VWS naar de Raad van State is gezonden, en waarschijnlijk in de toekomst model zal staan bij de voorgenomen verdere uitbreiding van de WGBG/Cz hebben wij het kabinetsstandpunt in deze met buitengewone belangstelling gelezen. Het is tevens in dat perspectief dat onze reactie is opgesteld. Wellicht ten overvloede sturen wij u hierbij ook onze reactie aan de staatssecretaris op het conceptwetsvoorstel WGBG/Cz ter kennisname mee.

De CG-Raad deelt het standpunt van het kabinet (zie 2.1.b) dat het op dit moment niet opportuun is om het conceptwetsvoorstel WGBG/Cz in te voegen in de AWGB. De CG-Raad is op zich wel een groot voorstander van stroomlijning van de gelijke behandelingswetgeving en dus van opname van de normen met betrekking tot de gronden handicap en chronische ziekte in de AWGB, maar gezien het feit dat eerder de weg van aparte wetgeving ingeslagen is dient op dit moment prioriteit te worden gegeven aan een snelle invoering van de WGBG/Cz.

Onderscheid naar handicap en chronische ziekte. Deze alinea biedt bij uitstek een gelegenheid om nog eens de ambities van het kabinet op dit terrein te verwoorden. De WGBG/Cz is gepresenteerd als aanbouwwet, op deze plek kunnen de voornemens van het kabinet met betrekking tot uitbreiding van de WGBG/Cz in de komende jaren worden gepresenteerd. De CG-Raad is van mening dat uitbreiding van de WGBG/Cz met de terreinen Onderwijs, Toegankelijkheid van de Openbare ruimte, het Openbaar Vervoer, Informatievoorziening en het aanbod van Goederen en Diensten van cruciaal belang is voor werkelijk gelijke kansen van mensen met een handicap of chronische ziekte.

De voorgenomen uitbreiding van de WGBG/Cz met het terrein van Toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer die Minister Netelenbos recentelijk bekendmaakte mag in dit verband natuurlijk niet onvermeld blijven.

Met betrekking tot de werkingssfeer van de AWGB (zie 2.2.e) juicht de CG-Raad de toevoeging van arbeidsomstandigheden naast arbeidsvoorwaarden toe. Een dergelijke toevoeging hebben we ook bepleit met betrekking tot de WGBG/Cz aangezien dit van groot belang is voor het met succes kunnen (blijven) participeren op de arbeidsmarkt.

Tenslotte wordt vermeld dat het kabinet een rol weggelegd ziet voor NGO's in de voorlichting over de gelijke behandelingswetgeving. Als CG-Raad onderschrijven wij de analyse dat NGO's onmisbare actoren zijn in het traject van voorlichting en bewustmaking. Om die rol goed te kunnen vervullen dienen zij daartoe natuurlijk wel ook daadwerkelijk gefaciliteerd te worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Troost, Voorzitter CG-Raad
---

Terug naar de homepage Terug naar de vorige pagina Ga naar 'Recente wijzigingen' Ga naar 'Zoeken op deze site' Ga naar 'Contact'

Deel: ' Reactie CG-raad op kabinetsstandpunt Wet Gelijke Behandeling '
Lees ook