European Commission

C/01/318

11795/01 (Presse 318)
(OR. fr)

Buitengewone zitting van de Raad


- ALGEMENE ZAKEN -

Brussel, 12 september 2001

Voorzitter:
de heer Louis MICHEL

Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België:
de heer Louis MICHEL vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken
Denemarken:
de heer Mogens LYKKETOFT minister van Buitenlandse Zaken Duitsland:
de heer Joschka FISCHER

federaal minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervanger van de bondskanselier
Griekenland:
de heer George PAPANDREOU minister van Buitenlandse Zaken Spanje:
de heer Josep PIQUÉ I CAMPS minister van Buitenlandse Zaken Frankrijk:
de heer Hubert VEDRINE minister van Buitenlandse Zaken Ierland:
de heer Brian COWEN minister van Buitenlandse Zaken Italië:
de heer Renato RUGGIERO minister van Buitenlandse Zaken Luxemburg:
mevrouw Lydie POLFER minister van Buitenlandse Zaken Nederland:
de heer Jozias VAN AARTSEN minister van Buitenlandse Zaken Oostenrijk:
mevrouw Benita FERRERO-WALDNER federaal minister van Buitenlandse Zaken
Portugal:
mevrouw Teresa MOURA staatssecretaris van Europese Zaken Finland:
de heer Erkki TUOMIOJA minister van Buitenlandse Zaken Zweden:
mevrouw Anna LINDH minister van Buitenlandse Zaken Verenigd Koninkrijk:
de heer Jack STRAW minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken
* * *
Commissie:
de heer Romano PRODI

de heer Chris PATTEN
voorzitter

lid

* * *
Secretariaat-generaal van de Raad:
de heer Javier SOLANA secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB

VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE

De Raad van Ministers van de Europese Unie, in buitengewone zitting bijeen, in de aanwezigheid van de secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, spreekt zijn afgrijzen uit over de terroristische aanvallen gisteren in de Verenigde Staten. De Raad benadrukt volledig solidair te zijn met de regering van de Verenigde Staten en met het Amerikaanse volk in deze verschrikkelijke ogenblikken en betuigt haar diepste medeleven met alle slachtoffers en hun families. Wij vragen alle Europeanen om vrijdag 14 september om 12 uur (1)
drie minuten stilte in acht te nemen en verklaren tevens 14 september 2001 tot dag van rouw.

Deze afschuwelijke daden zijn een aanval niet alleen op de Verenigde Staten maar ook op de mensheid zelf en onze gemeenschappelijke waarden en vrijheden. Het leven en werken in onze open en democratische samenlevingen zullen blijven doorgaan zonder dat men zich laat afschrikken.

De Raad veroordeelt de plegers en de sponsors van deze barbaarse daden in de scherpste bewoordingen. De Unie en haar lidstaten zullen geen moeite ongedaan laten om te helpen de verantwoordelijken te identificeren, voor het gerecht te brengen en te straffen: voor terroristen en hun sponsors is er geen toevluchtsoord.

De Unie zal nauw samenwerken met de Verenigde Staten en alle partners om het internationale terrorisme te bestrijden. Alle internationale organisaties, in het bijzonder de Verenigde Naties, moeten worden ingeschakeld en alle relevante internationale instrumenten, waaronder ook die met betrekking tot de financiering van terrorisme, moeten ten volle worden toegepast.

De Gemeenschap en haar lidstaten hebben de Verenigde Staten alle mogelijke hulp aangeboden bij de opsporings- en reddingsoperaties. Er zijn thans besprekingen gaande om vast te stellen welke hulp het nuttigst zou zijn.

Indachtig de sterke en duurzame banden tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, heeft de Raad het voorzitterschap verzocht in nauw contact te blijven met de regering van de Verenigde Staten om deze boodschap van solidariteit over te brengen

.CONCLUSIES VAN DE RAAD

De Raad betuigt de diepgevoelde solidariteit van de Europese Unie met het Amerikaanse volk en neemt een verklaring aan ter veroordeling van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten.

De Raad is op de hoogte gesteld van de door de lidstaten getroffen veiligheidsmaatregelen. Om een zo groot mogelijke samenwerking tussen de lidstaten te garanderen, verzoekt de Raad zijn samenstellingen Justitie/Binnenlandse Zaken en Vervoer om binnen afzienbare tijd alle nodige maatregelen te treffen om de grootste mate van veiligheid te waarborgen, met name op het gebied van het luchtvervoer, alsmede elke geëigende maatregel te nemen ter bestrijding van het terrorisme en ter voorkoming van aanslagen. In de op 27 en 28 september 2001, en indien noodzakelijk eerder, te houden zitting van de Raad Justitie/Binnenlandse Zaken, alsook in de informele vergadering van de ministers van Vervoer op 14 en 15 september 2001, zal bekeken worden welke maatregelen al genomen zijn of ter completering nog genomen moeten worden. De Raad bevestigt opnieuw zijn vastbeslotenheid, elke vorm van terrorisme met alle hem ten dienste staande middelen te bestrijden. De Raad heeft tevens nota genomen van de verklaring van de Commissie en van de voorzitter van de Raad Ecofin.

De Raad verzoekt het voorzitterschap, de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de Commissie om zo snel mogelijk een verslag te presenteren over de concrete maatregelen die zouden kunnen worden aanbevolen teneinde meer vaart te zetten achter de toepassing en versterking van de operationele instrumenten op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en van justitie en binnenlandse zaken. Deze maatregelen zullen erop gericht zijn het vermogen van de Unie te vergroten om samen met de Verenigde Staten en andere partners een doeltreffende strijd tegen het internationale terrorisme te voeren.

Zijnerzijds is de Raad van zins hierop geregeld terug te komen, teneinde met name de coördinatie van het geheel van de acties van de Unie te garanderen.

(1)
12.00 uur, Brusselse tijd

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie EU op aanslagen op Amerika '
Lees ook