Reactie FENIT op nieuw plan ICT in het Onderwijs

Woerden, 23 februari 1999

Afgelopen week stuurde Minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) zijn nieuwe plan voor ICT (informatie- en communicatietechnologie) in het onderwijs aan de Tweede Kamer. De richting en de intenties in het plan zijn goed. Toch blijft er volgens FENIT een aantal onduidelijkheden bestaan.

Branchevereniging FENIT (Federatie Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie) vindt het positief, dat minister Hermans met deze brief op een aantal beleidspunten de kritiek op het vorige plan 'Investeren in Voorsprong' ondervangt. Niet alleen worden nu alle scholen en instellingen bij de invoering van ICT in het onderwijs betrokken, maar ook is het belangrijk dat de ontwikkeling van onderwijsinhoudelijke toepassingen van ICT een centrale plaats in het nieuwe plan inneemt.

Toch plaatst FENIT een aantal kanttekeningen bij de brief:


- De Tweede Kamer heeft aangegeven, dat ICT in het onderwijs moet worden behandeld als een ‘Groot Project’. Tot 2010 zal in totaal f4,5 miljard beschikbaar zijn.

Vragen zijn of dit budget voldoende is en op welke wijze het budget wordt verdeeld. Mochten de kosten van een succesvolle integratie veel hoger liggen dan de beschikbare gelden, moeten hiervoor extra middelen worden vrijgemaakt. Voorkomen moet worden dat doelstellingen om budgettaire redenen niet kunnen worden gehaald. Regelmatige evaluatie is daarom essentieel.


- De middelen, die scholen voor ICT in het onderwijs krijgen, worden niet ge-oormerkt. Er bestaat daardoor een gevaar, dat ICT-gelden voor andere doelen besteed worden. FENIT bepleit daarom dat de kennis op ICT-gebied van schoolverlaters op een verplicht hoog basisniveau ligt en dat de scholen hier strikt aan worden gehouden. Bovendien moeten scholen verplicht worden jaarlijks aan te geven hoe de ICT-gelden zijn besteed.


- Scholen zullen onvoldoende kennis en ervaring hebben om een complex ICT-project in al zijn aspecten aan te kunnen sturen. FENIT bepleit daarom dat scholen professioneel worden begeleid bij het invullen van hun verantwoordelijkheden op dit gebied.


- In de brief blijven onduidelijkheden bestaan, onder meer over:

• de ontwikkeling van educatieve software,

• de eisen die aan scholen worden gesteld en de invulling van de nieuwe verantwoordelijkheid van de docenten,

• de wijze van toetsing van de resultaten,

• de concrete rol voor de overheid bij dit plan,

• en de verdere toekomst van het plan.

FENIT hoopt dat op korte termijn meer duidelijkheid komt in het aangekondigde Uitvoeringsplan.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)

Deel: ' Reactie FENIT op plan ICT in het Onderwijs '
Lees ook