PERSBERICHT, LEIDEN 2 JULI 1999

Reactie op voorstel burgemeesterscommissie

Het landelijk comité "Geen mens is illegaal" heeft kennis genomen van het voorstel van de commissie van burgemeesters voor de advisering over de dossiers van de "witte illegalen". "Geen mens is illegaal" verenigt de organisaties van de "witte illegalen" en diverse solidaire organisaties.

"Geen mens is illegaal" stelt voorop dat de problematiek van de "witte illegalen" een politiek probleem is. De schrijnendheid van de positie van de "witte illegalen" is niet beperkt tot individuele personen, maar zit ‘m in de regelgeving. De beperking dat de burgemeesterscommissie met de advisering "binnen de smalle marges van de discretionaire bevoegdheden van de staatssecretaris moet blijven" vindt "Geen mens is illegaal" dan ook volstrekt onvoldoende. De enige rechtvaardige oplossing is een generaal pardon voor alle "witte illegalen". Een zeer brede coalitie waaronder vakbeweging, kerken, vrouwenorganisaties, migrantenorganisaties hebben zich hierachter geschaard.

In tegenstelling tot eerdere uitspraken laat de commissie Justitie bepalen welke dossiers voor advisering in aanmerking komen. Door dossiers met een of meer "contra-indicaties" niet in behandeling te nemen wordt een deel van de "witte illegalen" al bij voorbaat uitgesloten. Tijdens de hongerstaking in de Agneskerk heeft Cohen verklaard dat uitzetting niet zonder meer reden was voor afwijzing. Na afloop kregen 13 "witte illegalen" een verblijfsvergunning, een van hen was maar liefst 4 keer uitgezet. "Geen mens is illegaal" is verbijsterd dat de commissie nu "uitzetting" weer beschouwt als "contra-indicatie". Uitzettingen zijn niet de "witte illegalen" zelf aan te rekenen, maar zijn juist een kenmerk van de hypocrisie van de Nederlandse overheid die "witte illegalen" wel toeliet om te werken en belasting te betalen, maar hen tegelijkertijd vogelvrij verklaarde.

De commissie had bij de beëindiging van de hongerstaking van de Turkse vrouwen in Amsterdam beloofd te zullen kijken naar "inburgering en gezinsomstandigheden". In het huidige voorstel kijken de burgemeesters alleen naar "de lokale omstandigheden en de mate van inburgering". Het voor de ex-hongerstaaksters cruciale aspect van "gezinsomstandigheden" lijkt hiermee onder het vloerkleed geveegd.

Wij vragen ons af hoe de burgemeesterscommissie denkt om binnen 1 maand tijd alle naar schatting 1.000 dossiers zorgvuldig te kunnen beoordelen. Zeker ook omdat in deze opzet de "witte illegalen" zelf, en hun advocaten, buiten spel worden gezet. Met name voor de aspecten van "inburgering en gezinsomstandigheden" is het van cruciaal belang dat zij in de behandeling van de dossiers betrokken worden en in staat worden gesteld de relevante informatie aan te leveren. Met het oog hierop heeft "Geen mens is illegaal" en een groep advocaten de burgemeesterscommissie al enkele maanden geleden schriftelijk gevraagd om duidelijkheid te geven over de criteria die de commissie voor de advisering zal hanteren. Ook in het huidige voorstel geeft de commissie hierover geen enkele duidelijkheid.

Comité "Geen mens is illegaal"


____
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het landelijk secretariaat van "Geen mens is illegaal", tel: 071-5127619 of 071-5144217.

Deel: ' Reactie "Geen mens is illegaal" op voorstel commissie '
Lees ook