Gemeente Bolsward


PERSBERICHT: REACTIE OP STARTDOCUMENT STREEKPLAN

Bolsward, 3 maart 2003

Het gemeentebestuur van Bolsward heeft aan de Provincie Fryslân een reactie gestuurd op het startdocument Streekplan 2000-2015. In deze reactie is verwoord dat het gemeentebestuur van Bolsward zeer ingenomen is met de door de Provincie gekozen aanpak: in gesprek gaan met onder andere de Friese gemeenten.
Tijdens deze gespreksronden heeft de vertegenwoordiging van Bolsward aandacht gevraagd voor het door Bolsward reeds geformuleerde beleid op terreinen als wonen en werken.

In genoemd schrijven wordt van de Provincie helderheid gevraagd over de komende status van de stad; de huidige is die van regionaal centrum, maar hoe deze op basis van het startdocument geduid wordt, waarin gesproken wordt over stedelijke, middelgrote en kleine kernen, is niet duidelijk.
Wat door het gemeentebestuur van Bolsward in dit startdocument wordt gemist, is een analyse van de huidige situatie, of een probleemstelling die noopt tot een wijziging in de hiërarchie van de kernen.
Bolsward acht de gekozen formulering in het startdocument op dit onderdeel vaag en weinig transparant.

Gelet op de positie die Bolsward qua ligging inneemt in de provincie, gelegen aan zowel de A7 als eerste stad vanaf de Afsluitdijk, als aan de provinciale N359 (Westergowei) is er alles voor te zeggen deze gemeente aan de A7-zone toe te voegen.
Niet alleen ruimtelijk-economisch gezien is dit een logische stap, maar gelet op de ontwikkelingen van de bestaande bedrijvigheid en de aantrekkingskracht van haar bedrijventerreinen is het dat eveneens. Ook in de toename van het aantal arbeidsplaatsen sinds 1996 onderscheidt de stad zich: deze toename ligt boven het provinciale gemiddelde.

Het provinciebestuur is er eveneens op gewezen dat de gemeenteraad van Bolsward het Structuurplan Bolsward 2000-2015 heeft vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige woonwijk aan de zuidkant van de A7, langs de Snekervaart. De ontwikkeling daarvan voegt iets wezenlijks toe aan de lokale woningmarkt, waarmee het door de raad vastgestelde beleid op dit terrein kan worden gerealiseerd.
Het recente rijksbeleid, vastgelegd in de Stellingnamebrief Nationaal Beleid van 1 november 2002 en onder andere uitsprekend dat de verantwoordelijkheid voor de woningbouw wordt neergelegd bij gemeenten en provincies, biedt in onze ogen alle ruimte provinciale steun te verkrijgen voor de ontwikkeling van genoemde kwalitatief hoogwaardige woonwijk.
Steun voor de herstructurering van de bestaande woonwijken Zuid en Eekwerd I in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is door Bolsward eveneens bij de Provincie aangevraagd.

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met het stafbureau Voorlichting en Communicatie van de gemeente Bolsward, de heer Willem Haanstra, tel. 0515 57 87 87.

Deel: ' Reactie gemeente Bolsward op startdocument Streekplan '
Lees ook