Gemeente Hoogeveen5 september 2001

De reactie op het onderzoek van Twynstra Gudde:

Acht concrete acties om gemeentelijke organisatie te verbeteren

Interim-gemeentesecretaris Klaas de Vries heeft een veranderplan gemaakt met acht concrete acties om de gemeentelijke organisatie beter te laten functioneren. Het plan van de interim is de reactie op de bevindingen van Twynstra Gudde, dat er politiek, bestuurlijk en ambtelijk een aantal zeer ingrijpende veranderingen nodig zijn om de algehele aansturing en coördinatie binnen de gemeente Hoogeveen te verbeteren.
De acties die nu zijn geformuleerd richten zich op alle onderdelen van het bestuur en de organisatie.

Volgens De Vries zullen de verbeteringen komen:

1. Door nu eens heel goed op te schrijven wat de gemeenteraad, B&W en de organisatie belangrijk vinden: 'het maken van een strategische agenda'.
2. Door met elkaar te bepalen wat precies de taken en bevoegdheden zijn van de politieke top (raad en B&W) en de ambtelijke top (gemeentesecretaris en sectordirecteuren). Het opstellen van spelregels hiervoor noemt De Vries in zijn stuk: 'het maken van een besturings- en managementconcept'.
3. Door de leidinggevenden in de organisatie zo op te leiden dat zij meer aandacht zullen schenken aan de planning van het werk en aan de begeleiding van medewerkers: 'het
managementontwikkelingsprogramma'.
4. Door per afdeling een afdelingsplan te maken, waardoor een betere werkplanning mogelijk wordt.
5. Door per medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken waarin duidelijke afspraken staan die zijn gemaakt tussen een medewerker en een leidinggevende over tal van zaken. 6. Door een groep mensen binnen de organisatie speciaal te belasten met de uitvoering van die projecten die niet binnen één sector kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan vaak niet alleen om sectoroverstijgende projecten, maar meestal ook om ingewikkelde en politiekgevoelige projecten.
7. Door de centrale aansturing daar onder te brengen waar deze het beste kan worden uitgevoerd: in de bestuursdienst. En door de bestuursdienst zo om te vormen dat de drie verschillende taken, die nu nog wat door elkaar lopen, goed tot hun recht komen: 1. ondersteuning van bestuur en sectoren door een groep 'interne dienstverlening'; 2. de diensten voor de burger door een groep 'publieke dienstverlening' en 3. de centrale aansturing door een 'concernstaf' die de gemeentesecretaris rechtstreeks ondersteunt in zijn centrale rol als regisseur van de totale organisatie. 8. Door helder te beschrijven welke stappen er achtereenvolgens moeten worden gezet bij het uitvoeren van het werk: 'het beschrijven van werkprocessen'.

Het veranderplan van De Vries is geen blauwdruk van wat er gaat gebeuren, het is een richtsnoer voor de veranderingen, waarvan vaststaat dat de organisatie het grotendeels zelf moet doen. De veranderingen zullen daardoor de komende anderhalf jaar veel energie vergen.

Omdat het onmogelijk is dit er allemaal 'even bij te doen', heeft het college aangegeven bereid te zijn bepaalde plannen uit te stellen. Hierdoor ontstaat er in ieder geval ruimte om voldoende aandacht te schenken aan dit belangrijke proces, zodat na het verschijnen van het rapport niet iedereen de neiging heeft direct weer over te gaan tot de orde van de dag.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Reactie gemeente Hoogeveen op onderzoek Twynstra Gudde '
Lees ook