Gemeente Leeuwarden

Reactie gemeente op uitspraak rechtbank Blitsaerd

Afgelopen vrijdag 5 juli heeft de rechter uitspraak gedaan over het schorsingsverzoek dat Milieudefensie heeft ingediend tegen de bouw van de eerste fase van Blitsaerd. Het verzoek was ingediend in het kader van de vrijstelling ex artikel 19 WRO, en is behandeld in een zitting van de bestuursrechtbank op 7 juni jl.

Samengevat stelt de rechter dat (nog) niet afdoende is aangetoond dat er geen significante (schadelijke) gevolgen zullen optreden voor de ganzen in het Groote Wielengebied.

Hij schorst daarom de geplande woonwijk in de Bullepolder tot twee weken na het besluit dat B&W van Leeuwarden zal nemen over de bezwaren die tegen de bouw van de eerste fase van het plan Blitsaerd zijn ingediend. Dat besluit zal eind augustus / begin september genomen worden.

In de tussentijd krijgt de gemeente de gelegenheid om te zorgen voor een nadere onderbouwing van het onderzoeksmateriaal. Dat onderzoeksmateriaal zal aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Het zal opnieuw in een passende beoordeling in het kader van de Habitatrichtlijn moeten worden gepresenteerd. Dat betekent dat sprake moet zijn van een systematisch en methodologisch verantwoord onderzoek.

De projectorganisatie is daarmee al begonnen na de eerste uitspraak van de Raad van State. Toen werd al duidelijk dat met name de interpretatie van de begrippen externe werking en geen significante gevolgen in het kader van de Habitat- en vogelrichtlijn door jurisprudentie nader begrensd en onderbouwd zou moeten worden. Die nadere onderbouwing wordt langs twee wegen uitgevoerd:

Aan het bureau Altenburg & Wymenga is gevraagd een samenvattend, systematisch en methodologisch verantwoord rapport samen te stellen. Daarbij zal ook recent, niet eerder gepubliceerd materiaal worden ingebracht in de passende beoordeling in het kader van de Habitat- en vogelrichtlijn. Dit rapport zal half augustus gereed zijn.

Verder is opdracht gegeven aan Alterra, het enige andere bureau met erkende deskundigheid op dit terrein, om een contra-expertise uit te voeren. Deze second opinion over het gehele onderzoeksmateriaal zal eveneens half augustus zijn opgeleverd.

Beide rapportages zullen ter kennis worden gebracht aan de bezwaarmakers. Vervolgens zal de (onafhankelijk) commissie van Bezwaar en Beroep op basis van de ingebrachte bezwaren en verweren, de gehouden hoorzitting, de uitspraak van de rechtbank en de nieuwe rapportages advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college zal vervolgens hierover een besluit nemen. Over de inhoud van het advies en het te nemen besluit kan vanzelfsprekend niet vooruit gelopen worden.

Voor zover de concrete acties op korte termijn. Ook voor de langere termijn zullen alle relevante juridische mogelijkheden worden benut om de realisatie van Blitsaerd naderbij te brengen.

Om te voorkomen dat er in de publiciteit een misverstand ontstaat over de uitspraak van de rechter nog het volgende. In deze zaak gaat het nu vooral over de toepassing van de Habitatrichtlijn. Deze richtlijn vereist dat de beoordeling van het plan in de juiste volgorde wordt gedaan. Zo moet eerst worden aangetoond of sprake is van significante effecten. Is dit niet het geval, dan kan het plan in principe doorgang vinden.

Bij Blitsaerd zijn het projectbureau van mening dat geen significante effecten optreden. Daarom komen de volgende stappen in de beoordeling niet aan de orde. Die volgende stappen zijn achtereenvolgens: eerst zoeken naar alternatieve locaties. Als die er niet zijn, dan moet een zwaarwegend maatschappelijk belang worden aangetoond. Vervolgens moet tot compensatie worden overgegaan. De rechter wijst er in zijn uitspraak op dat de bedoelde vervolgstappen in deze zaak lastig te verantwoorden zullen zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie gemeente op uitspraak rechtbank Blitsaerd Leeuwarden '
Lees ook