GroenLinks


-

Aanval op Afghanistan

8 oktober 2001

Diplomatieke en economische druk hebben de Taliban niet gebracht tot het uitleveren van Bin Laden en het sluiten van de trainingskampen van het El-Quaida netwerk. Dat betreuren wij zeer. Gisteravond zijn de Amerikanen en Britten overgegaan tot een militaire actie. De informatievoorziening is zeer beperkt en verloopt grotendeels in handen van betrokken partijen. Het ontbreken van objectieve feitenkennis maakt een definitief oordeel over de acties niet mogelijk.

Wel is het mogelijk en noodzakelijk om een voorlopige reactie te geven. Daarvoor kunnen we alleen af gaan op wat nu publiek bekend is en op de positie die wij de afgelopen 4 weken hebben ingenomen.

Wij hebben de aanval op 11 september gekwalificeerd als een aanval tegen alles wat menselijk is en benadrukt dat de verantwoordelijken en hun handlangers opgepakt en berecht moeten worden.

Wij hebben benadrukt dat er sprake moet zijn van een beheerste reactie, waarbij eerst via diplomatieke, economische en humanitaire initiatieven gewerkt moest worden.

Wij hebben kennis genomen van het feit dat de Veiligheidsraad al in oktober 1999 een resolutie aannam waarin het de Taliban opdroeg om Bin laden uit te leveren en zijn trainingskampen te sluiten.

Wij zijn van oordeel dat escalatie van geweld moet worden voorkomen, maar dat het gebruik van militair geweld om Bin Laden en zijn netwerk op te rollen en zijn trainingskampen te sluiten niet kan worden uitgesloten. Daarbij geldt dat wij acties toetsten op van criteria van proportionaliteit, precisie en effectiviteit.

Wij zagen en zien het als onze taak om als parlementaire fractie ons maximaal in te spannen om informatie te verzamelen en ruimte te scheppen voor een eigen afweging. Zowel in de discussies over artikel 5 van het NAVO-verdrag, artikel 100 van de grondwet, als over de bewijslast rond Bin Laden hebben wij een eigen kritische rol vervult. Wij zijn niet te spreken over de wijze waarop de Nederlandse regering om gaat met het parlement en hebben onze oordelen moeten vellen op basis van informatie die we zelf hebben vergaard. Nadrukkelijk behouden wij ons het recht voor om terug te komen op onze positie als nieuwe feiten daartoe aanleiding geven.

Op dit moment zijn de aanwijzingen sterk genoeg dat Bin Laden en zijn El-Quaida netwerk verantwoordelijk zijn voor de aanslagen van 11 september. Inmiddels wordt door Amerikaanse en Britse bronnen bevestigd dat Mohammed Atef, één van de naaste medewerkers van Bin Laden, een centrale rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van de terreuraanslagen. Ook de reactie van Bin Laden zelf, zoals zondagavond vertoont, laat weinig ruimte voor twijfel.

Over de huidige inzet van militair geweld leven bij ons vragen en zorgen, maar wij keuren het op basis van de nu bekende feiten niet af. Er zijn niet alleen concrete vragen over de verhouding tussen doelen en middelen, maar ook over specifieke bombardementen op bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en een geestelijk hoofdkwartier. Wel hebben wij begrip voor het uitschakelen van militaire installaties van de Taliban die het oprollen van Bin Laden en zijn netwerk in de weg staan of het verstrekken van humanitaire hulp kunnen belemmeren.

Grote zorgen leven bij ons over de humanitaire gevolgen. Die waren voor 7 oktober al groot, maar zullen verder toenemen (*). Het is goed dat voedsel en medicijnen gedropt worden, maar dit moet meer zijn dan een pr-stunt. Alles moet in het werk worden gesteld om door de lucht of via de buurlanden, meer hulp te verstrekken en vluchtelingen op te vangen.

Zorgen hebben wij ook over het verdere verloop van de acties en over het lange termijn perspectief. Nadrukkelijk pleiten wij voor een grotere rol van de VN. Het is goed dat de VN vandaag wordt ingelicht, maar hierbij mag het niet blijven. De VN zal straks een zichtbare rol moeten spelen, ook in Afghanistan zelf. Dat kan niet worden overgelaten aan een verzwakt Taliban-regime of de instabiele Noordelijke Alliantie. Ook blijven wij zorgen houden over de rol van Nederland. Militair is ons land nog niet betrokken, politiek wel. Worden we goed geïnformeerd als dat gaat veranderen? Waarom heeft Solana, die zondagmiddag geïnformeerd is niet de Unie-lidstaten ingelicht?

Uiteraard willen wij dat er ook in bredere zin hard gewerkt wordt aan nieuwe politieke en diplomatieke initiatieven. Dan gaat het niet alleen om het instandhouden en versterken van een zo breed mogelijke coalitie. Dit is belangrijk, al was het maar omdat het de Amerikanen en Britten dwingt om de proportionaliteit van hun optreden te bewaken. Het is ook noodzakelijk om andere politieke initiatieven te nemen. Dan gaat het om de aanpak van de voedingsbodem voor het internationaal terrorisme. Dat betekent werken aan een radicale wijziging in het Midden Oosten beleid. Cruciaal daarin is het vinden van een antwoord op het Israelisch-Palestijns conflict, waarin duurzame vrede in en tussen Israël en de Palestijnse staat het streven is.

Dat betekent ook serieus werken aan andere sociale en economische verhoudingen. Dit moeten wereldwijd topprioriteiten worden.

Tenslotte, leven er bij ons zorgen over de gevolgen van de acties voor verdraag-zaamheid in multiculturele samenlevingen. Ook voor Nederland is er helaas reden tot zorg. Er zijn al veel incidenten geweest, zelfs meer dan in andere Europese landen. Voorop moet staan dat de militaire acties gericht zijn op Bin laden en zijn netwerk, niet op de Afghaanse bevolking of de Islam. Het kan en mag geen etnisch of religieus conflict worden. Het gaat om de bestrijding van terroristen.

Iedere burger in dit land, autochtoon of allochtoon, christen of moslim, agnost of gelovig heeft een verantwoordelijkheid om - juist nu
- bij te dragen aan verdraag-zaamheid. Dit vergt meer dialoog en minder vooroordelen. Dit vraagt om ruimte voor eigen afwegingen en nuances, geen zwart-wit denken.

Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet en stap voor stap blijven volgen. Wij geven niemand een vrijbrief, ook ons zelf niet.

Farah Karimi


* In de afgelopen periode heeft Farah Karimi regelmatig vragen gesteld aan de regering over de situatie in Afghanistan.


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Reactie GroenLinks op aanval op VS op Afghanistan '
Lees ook