HBO-Raad


Persberichten

21-09-1999
Reactie HBO-raad op ontwerp Onderwijsbegroting en HOOP 2000 Hogescholen gesterkt in hun ambities, financiële middelen schieten tekort

De vandaag gepubliceerde concept-onderwijsbegroting en het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP 2000) bevatten voorstellen die binnen het hbo op instemming mogen rekenen. Kritiek heeft de HBO-raad op de omvang van het totale budget voor het hoger beroepsonderwijs. De middelen die Nederland hieraan besteedt blijven achter bij die in de ons omliggende landen. Dit is strijdig met het grote belang van kennis voor de Nederlandse economie. Het hbo maakt zich bovendien zorgen over de traagheid van het voorgestelde beleid. De juiste onderwerpen worden op de agenda gezet, maar zicht op tijdige uitvoering ontbreekt. De HBO-raad is van mening dat de laatste jaren te lang is gewacht met vernieuwende beleidsvoorstellen voor het hoger onderwijs. Nu deze periode van relatieve stilstand is doorbroken mag niet te veel tijd verloren gaan voordat het tot daadwerkelijke uitvoering komt.

Het kabinet stelt dat instellingen meer ruimte moeten krijgen om in te spelen op de sterk veranderende onderwijsvraag uit de samenleving. In de ogen van de HBO-raad een uitgangspunt dat recht doet aan de maatschappelijke taken gesteld aan het hbo. Hogescholen hebben bij meerdere gelegenheden aangegeven grote ambities te hebben als het gaat om het terugdringen van het tekort aan hoger opgeleiden. Ook in het HOOP 2000 is dit een prominent onderwerp. Om nieuwe groepen studenten te werven zijn flexibele, op maat gemaakte, opleidingstrajecten nodig. Dit vergt van hogescholen grote inspanningen waarbij weinig tijd verloren mag gaan. Hogescholen willen, in overleg met minister Hermans een actieplan opstellen gericht op het terugdringen van het tekort aan hoger opgeleiden.

Kwaliteit van het hoger onderwijs is eveneens een belangrijk onderwerp in het ontwerp HOOP 2000. De verwachting is dat binnen een paar jaar accreditering deel zal uitmaken van kwaliteitszorg. Hogescholen ondersteunen deze lijn. In HBO-raad verband wordt inmiddels gewerkt aan een proefneming met accreditering bij twee clusters van hbo-opleidingen. Daarnaast streeft het hbo naar oprichting van een accrediteringsraad, in samenwerking met het universitaire onderwijs. Ook op dit punt wil het hbo op korte termijn overleggen met minister Hermans.

De `kennisvoorraad' van hogescholen is van groot belang voor bedrijven en instellingen in de professionele praktijk. Het ontwerp HOOP onderstreept dit. Andersom is het van groot belang dat ontwikkelingen in de professionele praktijk doorvertaald worden naar het hbo. Hogescholen streven in dit verband ernaar hun duale opleidingen en hun post-initiële mastersopleidingen verder uit te bouwen. Tegelijkertijd willen hogescholen meer kunnen investeren in hun `human recources'. Docenten zullen hun kennis meer dan voorheen moeten actualiseren en versterken. De bijdrage die hogescholen hiermee leveren aan de kennisinfrastructuur verdient ondersteuning. De HBO-raad wil hierover binnenkort verder spreken met minister Hermans en minister Jorritsma van Economische Zaken.

Zoals gezegd, de richting die het kabinet met de onderwijsbegroting en het HOOP-2000 inslaat mag op instemming van het hbo rekenen. Dit geldt niet voor het totale financiële beeld dat de onderwijsbegroting schetst. Het bedrag dat hogescholen per student ontvangen is de afgelopen jaren gedaald tot een absoluut minimum, het is lager dan dat in het vo, mbo en wo. Toch dreigt dit bedrag de komende jaren nog verder te dalen. Ook in een internationale context valt de slechte financiële positie van het Nederlandse hoger onderwijs op. De onderwijsbegroting laat, aan de hand van OESO-cijfers, zien dat de Nederlandse overheid minder dan gemiddeld uitgeeft aan hoger onderwijs. Duidelijk is dat er een groot gat zit tussen de ambities van het hbo, de vertaling van maatschappelijke taken, en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Reactie HBO-raad op ontwerp Onderwijsbegroting en HOOP 2000 '
Lees ook