RVD/DV

MINISTERRAAD: Waardering immateriele productiemiddelen........

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
17 december 1999

WAARDERING IMMATERI.LE PRODUCTIEMIDDELEN

Het kabinet heeft een reactie vastgesteld op het rapport .Immateriële productiemiddelen, Balanceren met Kennis. dat in juni 1999 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit rapport bevat een viertal methoden van accountantskantoren om .immateriële productiemiddelen. (productiefactoren die samenhangen met kennis zoals R&D, patenten, ICT, scholing en opleiding) te verwerken in de financiële verslaggeving. Tot op heden gebeurt dit nauwelijks in de praktijk terwijl de economie juist steeds kennisintensiever wordt.

De kabinetsreactie is door de minister van Economische Zaken opgesteld, mede namens de staatssecretaris van Financiën vanwege de fiscale aspecten. Voorts waren de ministeries van Justitie (Wet op de Jaarrekening) en OCenW (onderwijs-/onderzoeksaspecten) bij de opstelling betrokken. De reactie gaat in op de economische, fiscale en juridische aspecten van het rapport.
Economisch gezien is vooral van belang dat externe financiers meer waarde gaan hechten aan de kenniscomponent binnen bedrijven, zodat men eerder bereid is tot financiering over te gaan van kennisintensieve activiteiten. Juridisch gezien maakt het onderdeel uit van de Corporate Governance-discussie. Tevens wordt aangegeven welke ontwikkelingen er momenteel in internationaal verband spelen, met name de richtlijnen van het International Accountancy Standards Committee (IASC). Fiscaal wordt aangegeven dat behandeling van immateriële activa in de toekomst meer aandacht zal krijgen van de belastinginspectie.
Tot slot wordt een aantal vervolgactiviteiten van het ministerie van Economische Zaken aangekondigd dat vooral tot doel heeft het vergroten van de bekendheid rond immateriële activa bij het bedrijfsleven. Het gaat daarbij om een interactief instrument op internet voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) dat volgend jaar in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut van Register Accountants (NIVRA) beschikbaar komt. Er komt een bedrijfseconomisch onderzoeksprogramma en er zal meer aandacht besteed worden in de statistieken aan immateriële activa.

RVD, 17.12.1999

17 dec 99 17:17

Deel: ' Reactie kabinet op waardering immateriele productiemiddelen '
Lees ook