verstuurd op 23 april 1999

REACTIE KPN OP HET OPTA- BESLUIT INZAKE SCHAARSTE

· KPN stelt vast dat OPTA instemt met het voortzetten van het door haar gevoerde schaarstebeleid tot l juli van dit jaar. KPN kan zich vinden in de voorwaarden die Opta daaraan stelt en staat open voor nader overleg hierover. KPN mag voorts gehouden worden aan eerdere uitspraken over levering van interconnectie-, switching- en transmissie capaciteit. Tijdens een persconferentie op 24 februari werd aangegeven dat volgens de huidige inzichten en marktprognoses, KPN vanaf het tweede kwartaal van dit jaar voor alle marktpartijen weer kan gaan voldoen aan de vraag naar interconnectie- en switchingcapaciteit. De transmissiecapaciteit zou nog voor het einde van dit jaar op niveau moeten zijn, zodat kort daarna de leveringen dooreengenomen genormaliseerd zouden moeten zijn.

· KPN constateert met instemming dat het onderzoeksburo Stratix de visie van KPN ten aanzien van de hoogte van de interconnectietarieven en de uitwerking die dat heeft gehad, deelt.

Het blijkt dat de interconnectietarieven, zoals door OPTA vastgesteld, een sterk ontmoedigend effect hebben gehad op de investeringsbereidheid van de nieuwe toetreders tot de Nederlandse telefoniemarkt. Het achterwege blijven van investeringen van anderen in infrastructuur heeft mede geleid tot congestie en ongewenste verkeersbewegingen. KPN heeft een en ander maal betoogd dat de tarieven een redelijk rendement moeten garanderen gegeven de grootte en het risico van investeringen in telecommunicatie-infrastructuur. De schaarsteproblematiek toont nog eens aan dat Opta het kostenoriëntatiebeginsel zorgvuldig moet toepassen en geen tarieven kunstmatig moet opleggen, zonder te kijken naar de effecten daarvan.

· Terecht wordt geconstateerd dat de sterke groei van het internetverkeer een forse uitdaging voor KPN vormt, omdat het spraaknet van KPN daarvoor in eerste instantie niet is gebouwd. KPN is dan ook graag bereid om met marktpartijen en Opta in overleg te treden over de beste aanpak van dit probleem. KPN zal binnenkort plannen lanceren om te komen tot een ontkoppeling van het Internetverkeer. Onderdeel van deze plannen vormt de introductie van een landelijk toegangsnummer 067, waardoor het internetverkeer direct als zodanig herkenbaar wordt. Ook is KPN graag bereid een positieve bijdrage te leveren aan een constructieve discussie over de turbulente ontwikkelingen in de telecommunicatiemarkt.

· KPN is het fundamenteel oneens met de door Opta aan het Stratix-rapport ontleende gedachte dat alleen KPN het risico zou moeten dragen van de onvoorspelbaarheid van verkeersgroei. Betoogd wordt dat andere partijen niet goed in staat zijn goede voorspellingen te doen over hun verkeersafwikkeling. De nieuwe toetredende partijen op de Nederlandse markt zijn echter veelal ondernemingen in handen van investeerders met langjarige ervaring in de telecommunicatiemarkt. Zij moeten zeer wel in staat geacht worden op professionele wijze business plannen te formuleren, voorspellingen te doen en dus ook risico's daaromtrent in te schatten en te dragen.

KPN maakt dit jaar ƒ 700 miljoen vrij om de schaarste problematiek op te lossen. Het totaal aan investeringen in het vaste net bereikt hiermee voor
1999 een niveau van 3 miljard gulden. KPN ontwikkelt in hoog tempo een netwerk op basis van de nieuwste technieken zoals IP (Internet Protocol), ATM (Asynchronous Transfer Mode) , SDH (Synchronous Digital Hierarchie) en DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).

Deel: ' Reactie KPN op OPTA- besluit inzake schaarste '
Lees ook