lsvb

verkorte reactie op de beleidsagenda hoop2000

bij de agendapunten mist de lsvb de volgende onderwerpen:

duurzaamheid

in een lange termijn visie op onderwijs moet zeker het onderwerp ´duurzaamheid´ staan. als de studenten van nu de beleidsmakers en bestuurders van morgen zijn, speelt het onderwijs bij het bereiken van een duurzame samenleving een cruciale rol. het komen tot een duurzame ontwikkeling vereist een andere denkwijze dan de huidige. daarom moet deze duurzame ontwikkeling in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs worden geïntegreerd. universiteiten delen deze gedachte en hebben dit vastgelegd in het copernicus-handvest. dergelijke stappen moeten worden beloond en de uitvoering hiervan zou moeten worden gestimuleerd.

emancipatie en diversiteit

het hoger onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen ongeacht ras, sekse of fysieke gesteldheid. ondanks dat iedereen het hier over eens is, vallen binnen het huidige hoger onderwijs teveel (groepen) studenten nog steeds buiten de boot. voor het volgen van een hbo- of universiteitsopleiding moeten de drempels uit het huidige systeem voor studenten met specifieke problemen worden weggenomen. ook in het personeelsbestand zijn nog veel groepen ondervertegenwoordigd. specifiek beleid hierop is daarom noodzakelijk.

verantwoordelijkheid van de overheid voor de onderwijsinhoud

de overheid is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van de onderwijsinhoud. de eisen die de maatschappij aan het onderwijs stelt moeten door haar vertegenwoordigd worden. de opstllling van een kader waarin de onderwijsvisie van de nederlandse regering vastgelegd wordt, zou hiervoor een goede oplossing zijn.

bekostiging van het hoger onderwijs,

de huidige bekostigingssystematiek is niet geschikt voor flexibel onderwijs en flexibele studiefinanciering. de discussie hierover zal herstart moeten worden.

de relatie van het hoger onderwijs met de rest van het onderwijsveld.

het hoger onderwijs is geen losstaand fenomeen, het is ingebed in een heel leertraject. de relatie tussen onderwijssectoren is vaak niet erg open. wanneer de overheid meer wil doen aan een leven lang leren, dan kan een hoop niet losgezien worden van het beleid op andere onderwijsterreinen.

· de interactieve beleidsvorming moet niet beperkt worden tot oc&w en de vsnu en hbo-raad. de minister lijkt vooral te willen praten met de onderwijsinstellingen. maar ook studenten en andere belanggroepen horen betrokken te worden bij alle onderwerpen die hen aangaan.

· de positie van de student moet een centralere plaats krijgen in het hoop2000. nu laat de minister voorstellen over verbetering hiervan over aan de studentenbonden. zelf lijkt hij er (te) weinig waarde aan te hechten. onderwijscontracten worden geponeerd als dè oplossing voor de nieuwe rol van de student. aan de negatieve kanten wordt geen aandacht besteed. dat de student bij de onderhandelingen hierover veel zwakker staat dan de instelling wordt niet erkend. de lsvb heeft het idee dat de minister dit plan erdoorheen wil drukken, terwijl in het regeerakkoord en de begroting is vastgelegd dat er een onderzoek naar onder andere de rechtspositie van de student zou komen. ook in de studentenkamer van 13 april heeft hermans toegezegd eerst over de positie van de student in het algemeen te zullen spreken en niet meteen te denken in dit soort beleidsmaatregelen.

· de interactieve beleidsvorming moet ook vervolg krijgen in interactieve beleidsuitvoering. alle betrokkenen in het hoger onderwijs zullen betrokken moeten zijn bij de uitvoering van de beleidslijnen die in het hoop2000 worden uitgezet. bij de opstelling van het hoop moeten hier al afspraken over worden gemaakt.

voor de reactie van de lsvb per agendapunt verwijzen we naar de bijgevoegde reactie op de beleidsagenda. hierin wordt vooral ingegaan op de manier waarop de agendapunten behandeld zullen worden. in het alternatief hoop van de lsvb is te vinden wat we er op inhoudelijk niveau van denken.

Deel: ' Reactie LSVb op beleidsagenda HOOP2000 '
Lees ook