MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Reactie minister Peper op uitspraak declaraties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vat de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aldus op. Er bestaat ernstige twijfel over de vraag of de aan de declaraties ten grondslag liggende rekeningen (de bonnen) zijn aan te merken als documenten in de zin van de WOB. Deze vraag zal worden beantwoord door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de hoofdzaak. De voorzitter heeft daarom de voorlopige voorziening getroffen dat de aan de declaratieformulieren ten grondslag liggende bonnen thans niet openbaar behoeven te worden gemaakt. De afdeling zal zich voor het overige moeten uitspreken over de vraag of informatie in declaratieformulieren en eventuele bonnen over de plaats, tijd en menukeuze alsmede gesprekspartners moeten worden verstrekt. Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer of het voorkomen van onevenredige benadeling zouden zich mogelijk daartegen kunnen verzetten.

Vooruitlopend op de uitspraak van de Afdeling heeft de voorzitter beslist dat de minister van BZK de declaratieformulieren openbaar moet maken, met dien verstande dat daaruit persoonlijke gegevens, zoals adressen en bankrekeningnummers, plaats van samenkomst en namen van derden kunnen worden geschrapt.

De minister van BZK zal de informatie op zo kort mogelijke termijn verstrekken. De WOB-verzoeken van anderen, zullen op vergelijkbare wijze worden behandeld.

Voor meer inlichtingen: Richard Matthijsse BZK telefoon: (070) 4266024

10 feb 00 15:23

Deel: ' Reactie minister Peper op uitspraak declaraties WOB '
Lees ook