Ministerie van VWS

HIV-testbeleid

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/GZ 2.010.198

1 november 1999

Graag informeer ik u over het volgende.

Op 27 januari 1999 ontving ik het op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opgestelde Gezondheidsraadadvies Herziening van het HIV-testbeleid. In dit advies werd op primair medische gronden een actiever HIV-testbeleid aanbevolen voor zowel zwangere vrouwen als andere risicogroepen. Omdat ik de door de Gezondheidsraad gekozen medische invalshoek te beperkt vond in het licht van de complexe en ingrijpende materie die het hier betreft, heb ik de Raad een aantal aanvullende vragen voorgelegd. Deze vragen betroffen zowel de groep van zwangere vrouwen als personen die behoren tot een nader omschreven risicogroep, en hadden met name betrekking op (de onderbouwing van) de kosten-effectiviteit van het aanbevolen testbeleid. Nader overleg hierover met de Gezondheidsraad heeft na ampel beleidsmatig beraad geleid tot de volgende beleidsopvatting:

- Overgaan tot een actiever HIV-testbeleid voor zwangeren met een verhoogd risico. Dit vanwege de aanzienlijke reductie van de kans op verticale transmissie (tot ca. 1 procent) die thans kan worden bewerkstelligd bij een combinatie van maatregelen (slikken van medicijnen door de aanstaande moeder, bevalling via keizerssnede, afzien van borstvoeding). Hieruit voortvloeiend zullen de IGZ en de betrokken beroepsverenigingen (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Nederlands Huisartsen Genootschap) door mij worden benaderd om onderzoeksrichtlijnen op te stellen respectievelijk een gezamenlijke vergunningaanvraag in te dienen ex Wet op het bevolkingsonderzoek (HIV is tot op heden als vergunningplichtige aandoening beschouwd). In afwachting hiervan zal de IGZ worden gevraagd veldinitiatieven met betrekking tot actief HIV-testbeleid te gedogen en het veld hierover te informeren.
- Nader Gezondheidsraadadvies over de kernpunten kosten-effectiviteit en haalbaarheid van actiever HIV-testbeleid voor overige risicogroepen.

Een brief aan de Gezondheidsraad waarin de bovenstaande lijn is uiteengezet, treft u hierbij ter kennisname aan.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Reactie ministerie op Advies Herziening HIV-testbeleid '
Lees ook