Amsterdam Airport Schiphol

Reactie Nederlandse luchtvaartsector op tops-advies

Schiphol, 28 juli 1999 De Nederlandse luchtvaartsector, bestaande uit Schiphol Group, KLM, LVNL, Martinair Holland, Transavia Airlines en Air Holland, stemt in met het advies van het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOPS) aan de ministers van V&W en VROM over de milieugrenzen voor het vierbanenstelsel. Uitgangspunt van het advies is dat Amsterdam Airport Schiphol behandeld moet worden als bedrijf dat functioneert binnen door de overheid vastgestelde milieugrenzen.

De Nederlandse luchtvaartsector is verheugd over het feit dat een grote meerderheid in TOPS het eens is over een nieuwe aanpak van de geluidbelasting rond Schiphol. Deze aanpak zou in de plaats moeten komen van het huidige, moeilijk handhaafbare systeem, dat zowel voor de luchtvaartsector als voor de omwonenden van Schiphol onduidelijk is. Een meerderheid van partijen in TOPS stelt voor te handhaven op het aantal feitelijk geluidbelaste woningen (en dus niet meer op een zone). Als sanctie voor eventuele overschrijdingen wordt een boetesysteem voorgesteld, waarbij baansluiting alleen als uiterste sanctie zal fungeren. In deze aanpak kan de luchtvaartsector zich vinden.

De steun voor deze voorstellen door omliggende gemeenten als Aalsmeer, Haarlemmermeer en Amsterdam, maar ook de steun van de provincie Noord-Holland, FNV en VNO/NCW, sterkt de luchtvaartsector in haar opvatting dat zij met het gevoerde beleid op de goede weg is en daarvoor draagvlak heeft in de omgeving. De luchtvaartsector betreurt het dat de milieu-organisaties op onderdelen van het TOPS- advies een ander standpunt innemen.

Met het voorstel van TOPS-voorzitter Van der Vlist wordt tevens een goede aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw stelsel van milieu- en veiligheidsnormen voor de middellange termijn (vanaf 2003). Het idee om daarbij te gaan werken met een systeem van "geluidschillen" rond de luchthaven, kan een bijdrage leveren aan het meer werkelijkheidsgetrouw in beeld brengen van de geluidbelasting. Aan de projectorganisatie ONL (Ontwikkeling Nationale Luchthaven) van de rijksoverheid is gevraagd deze optie verder uit te werken en op bruikbaarheid te toetsen. Daarnaast is de opgave om op de onderwerpen externe veiligheid, luchtverontreiniging en geur zo spoedig mogelijk met bruikbare modellen te komen, omdat tijdens het TOPS-overleg eens te meer is gebleken dat de huidige niet voldoen.

De luchtvaartsector benadrukt dat haar beleid gericht blijft op het ontwikkelen van een goede balans tussen economische en milieuaspecten. Zij heeft daar in de afgelopen jaren fors in geinvesteerd, bijvoorbeeld door de aanschaf van nieuwe vliegtuigen, die schoner en stiller zijn dan de vroegere types. Voorts heeft de invoering van technische en operationele maatregelen reeds geleid tot een verbetering van de geluidssituatie rond Schiphol. Dit beleid zal worden voortgezet en waar mogelijk geintensiveerd.

De opvatting van de luchtvaartsector, dat haar beleid effect sorteert, wordt bovendien bevestigd door de uitkomst van de milieu-effectrapportage (MER) die voor het vierbanenstelsel is gemaakt. Daaruit blijkt dat de voorziene groei van Schiphol tot 460.000 vliegtuigbewegingen in 2002 met de huidige baanconfiguratie past binnen de geldende milieugrenzen.

De Nederlandse luchtvaartsector vertrouwt erop dat bij de komende politieke besluitvorming de afweging tussen de economische en de milieubelangen zal leiden tot het instandhouden en versterken van de mainportfunctie van Schiphol. De luchtvaartsector is zich er terdege van bewust dat de bijbehorende groei alleen kan worden gerealiseerd met een beleid dat is gericht op duurzame ontwikkeling. Dit beleid zal door haar dan ook met kracht worden voortgezet.

Deel: ' Reactie Nederlandse luchtvaartsector op TOPS-advies '
Lees ook