NVZD

Reactie NVZD op stijgingen van directiesalarissen in de zorg

Persbericht 4 oktober 2001

Woensdag 4 oktober 2001 - Hedenmorgen verschenen in de landelijke media berichten over exorbitante stijgingen van directiesalarissen in de Zorgsector. NVZD (Vereniging van directeuren van instellingen in de gezondheidszorg) is verbijsterd over de conclusies die in de pers nu worden getrokken. De stelling dat salarissen bij de grote instellingen met 40% of zelfs meer stijgen is volstrekt uit de lucht gegrepen.

NVZD heeft samen met VDB (Beroepsorganisatie directies zorgsector) in 2000 onderzoek laten uitvoeren door Hay Group om de drie reeds sinds de jaren 80 van toepassing zijnde salarisadviesregelingen te integreren en te actualiseren. NVZD wilde daarmee komen tot een transparante adviesregeling die marktconform is zowel qua salariering als rechtspositie. De nieuwe adviesregeling die in juli jl. onder de leden is verspreid, geeft de bandbreedte aan waarbinnen werkgever (Raad van Toezicht) en werknemer (directeur) kunnen onderhandelen over inkomen en rechtspositie,. De in de regeling genoemde bedragen gaan uit van lump sum jaarbedragen, inclusief toeslagen, die bij vergelijking niet of nauwelijks afwijken van de oude regelingen. Bovendien heeft de regeling niet het karakter van een CAO, waaraan directeuren rechten kunnen ontlenen, maar zal de toepassing daarvan steeds in individuele onderhandelingen tussen RvT en directeur aan de orde zijn. Contractsvrijheid over en weer was en blijft het uitgangspunt.

In dat verband is de conclusie dat er een stijging van 40% of meer plaatsvindt feitelijk onjuist. Aan de onderkant van de salarislijn kan in een beperkt aantal gevallen een correctie wenselijk zijn om het inkomen van de betreffende directeur meer in lijn te brengen met het beginsel van marktconformiteit. Het gaat dan om een salaris dat op termijn van fl. 100.000,-- zou kunnen toenemen tot maximaal fl. 120.000,-- . Het in de berichtgeving genoemde jaarsalaris van fl. 450.000,-- is een theoretisch maximum, dat van toepassing zou kunnen zijn bij instellingen met een omzet van tegen de fl. 1 miljard, 3500 fulltime medewerkers en een eenhoofdige directie. Instellingen van deze omvang en met dit bestuursmodel bestaan op dit moment in Nederland niet.

NVZD is voorstander van transparantie en openheid waar het gaat om de beloning van directeuren in de zorgsector. De regelgeving op het gebied van de jaarverslaggeving van zorginstellingen verplicht daar overigens reeds toe.
NVZD heeft juist vanwege die transparantie de nieuwe adviesregeling laten ontwikkelen en verschijnen.


---

Deel: ' Reactie NVZD op stijgingen directiesalarissen in de zorg '
Lees ook