Ministerie van Financiën

De voorzitter van de Tweede Kamer

Der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

6 maart 2003 Fin-03-30 AFP 2003-00118

Onderwerp

Continentaal Plat

De vaste commissie voor Financiën heeft mij om een reactie gevraagd op de brief van de brancheorganisatie voor de olie- en gassector NOGEPA te Den Haag. De NOGEPA wijst hierin op de gevolgen van de afschaffing van de fiscale faciliteit willekeurige afschrijving Continentaal Plat (WACP) voor het investeringsklimaat en het kleine velden beleid.

De WACP is in 1995 ingevoerd om investeringen in de exploratie en exploitatie van kleine en marginale velden op het Continentaal Plat te stimuleren ter ondersteuning van het kleine velden beleid. Bij de uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Strategisch Akkoord en bij de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2003 zijn de mogelijke gevolgen van de afschaffing van de WACP aan de orde geweest. Ook zijn daarbij betrokken de overwegingen die belangenorganisaties, waaronder de NOGEPA, destijds onder de aandacht hebben gebracht. Zoals ook bij de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2003 werd aangegeven, realiseert het kabinet zich dat deze maatregel tot effecten op de investeringsbeslissingen kan leiden. Alles afwegende is er vorig jaar door het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer voor gekozen de in het Strategisch Akkoord afgesproken maatregel uit te voeren en het effect hiervan gedurende 2 jaar te volgen en vervolgens te evalueren. Daarbij speelt een voorname rol dat in het Strategisch Akkoord is opgenomen dat het kleine velden beleid moet worden gecontinueerd. Het is aan de informateurs en de bij de kabinetsformatie betrokken partijen om te bepalen in hoeverre zij aan dit onderwerp op basis van de huidige inzichten bij de totstandkoming van het (nieuwe) regeerakkoord aandacht besteden.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Financiën,

drs. S.R.A. van Eijck

Deel: ' Reactie op brief brancheorganisatie voor olie- en gassector (NOGEPA) '
Lees ook