Ingezonden persbericht

0100,0100,0100Times New RomanPERSBERICHT

Utrecht, 12 september

Natuurbeleid uitwerken, uitvoeren en
handhaven

Reactie op de Natuurbalans 2001

Internationaal vergeleken doet Nederland het op papier redelijk goed, maar in de praktijk gaat de natuur in ons eigen land nog steeds sterk achteruit. Nederland toont vooral te weinig inzet voor bijzondere soorten buiten de beschermde natuurgebieden, zoals de steenuil en de hamster. Bovendien zorgt de regering onvoldoende voor een schoner milieu, opdat ook kieskeurige planten en dieren kunnen overleven. Dat zijn de belangrijkste conclusies die Stichting Natuur en Milieu trekt na lezing van de Natuurbalans 2001.

Er is wel degelijk beleid op komst voor natuur in het landelijk gebied. De in de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (2000) aangekondigde "groen-blauwe dooradering" kan bepaalde oude cultuurlandschappen doen toenemen of terugkeren. Dat is echter niet voldoende. Om aan
cultuurlandschappen gebonden soorten een echte impuls te geven moet de landbouw extensiveren en het verkeersbeleid meer rekening houden met natuurwaarden.

Verder zijn gerichte maatregelen nodig die moeten worden toegepast om bijzondere soorten te beschermen. Zulk beleid bestaat voor de hamster, maar heeft kortgeleden jammerlijk gefaald: hamster-leefgebied werd onlangs door de beherende boer ondergeploegd omdat de regering te laat ingreep. Stichting Natuur en Milieu dringt aan op een verbeterde
soortenbescherming met bindende instrumenten, zoals in de Vogel- en de Habitatrichtlijn. De eerste stap die gezet moet worden is de verankering van bescherming van kwetsbare soorten in het komende Tweede Structuurschema Groene Ruimte.

Vergeleken met andere landen heeft Nederland een
indrukwekkende staat van dienst. De nationale rapportage aan het Biodiversiteitsverdrag (mei 2001) somt de vele instrumenten en procedures op die Nederland toepast voor
natuurbescherming. Nederland is ook bijzonder actief voor natuurbehoud buiten ons eigen land. Daarnaast loopt Nederland ook in de EU voorop in het sterk vertraagde proces van invoering van de EU-Habitat- en Vogelrichtlijn. Juist daarom is de achteruitgang van de natuur in ons land schrijnend. Het gaat allemaal om de uitvoering en de handhaving.

Stichting Natuur en Milieu is verheugd dat de Natuurbalans dit jaar concreet "opties voor beleid" aandraagt. Daarmee voegt zich een onafhankelijke, institutionele stem bij het koor van stemmen van organisaties die al lang vragen om een veel sterker natuurbeleid.

Nadere inlichtingen: Stichting Natuur en Milieu, tel. 030- 2331328: Gijs Kuneman, Marijke Brunt

Deel: ' Reactie op de Natuurbalans 2001 '
Lees ook