Partij van de Arbeid


Reactie op de rode draden van de sociaal democratie.

door: Luchien Karsten

Vooropgesteld moet worden dat de PvdA-commissie ‘Beginselen’ een knap stuk werk heeft geleverd. Helder wordt uiteengezet wat er in de tijd zoal is veranderd aan opvattingen over en uitdagingen aangaande de sociaal-democratie. Vooral de internationale dimensie waarbinnen de sociaal-democratie de komende eeuw zal moeten functioneren vormt een nieuwe uitdaging. Daarbij heeft de commissie dan ook uitvoerig stilgestaan. Binnen het economische domein wenst de sociaal-democratie het stakeholdersmodel recht overeind te houden zodat niet alleen naar het belang van aandeelhouders wordt gekeken, maar ook naar dat van werknemers, consumenten, overheid, milieubewegingen en andere groeperingen. Binnen het politieke domein wil deze commissie vooral de contouren van de civil society verder uitbouwen waardoor de burgers op lokaal, nationaal maar vooral ook op internationaal vlak zeggenschap en invloed blijven behouden.Maar de commissie had juist op dat spanningsveld tussen stakeholders economie en civil society wel wat meer uit de kast mogen trekken. We beleven momenteel allemaal hoe binnen dat spanningsveld multinationals opereren. Weliswaar houdt de commissie een warm pleidooi voor vrij en creatief ondernemerschap en wijst zij op de verantwoordelijkheden van ondernemers die hopelijk in gedragscodes kunnen worden uitgewerkt - en dat standpunt deel ik - maar ik ben er niet gerust op dat er voldoende mondiaal georiënteerde institutionele kaders zijn die deze ontwikkelingen vanuit een eigen politiek perspectief kunnen blijven coördineren en bewaken. Erger nog, de commissie wijst wel op de ontwikkeling van een gemengde economie op wereldschaal, maar de sociaal-democratie lijkt momenteel toch nog weinig te bieden aan institutionele kaders die gelijke tred houden met die economische ontwikkelingen.

Europees parlement
Hierbij dient zich de vraag aan of het Europees parlement wel de enige weg kan en moet zijn om die kaders te ontwikkelen. Het lijkt erop dat ter bevordering van burgerschap in organisaties (organisational citizenship) Europese richtlijnen het nodige kunnen verbeteren als tegelijkertijd de contouren van een Europese rechtsorde verder worden uitgebouwd. Daaraan wordt echter weinig aandacht besteed in dit rapport.
Voor andere terreinen vraag ik mij af of het Europese parlement wel de enige weg kan zijn. Laat ik dat met twee voorbeelden illustreren. De commissie signaleert de opkomst van een kennisintensieve economie maar zegt nauwelijks iets over de wijze waarop wij een eerlijke verdeling van kennis handhaven. Het is beangstigend om te zien hoe traag op onderwijsniveau wordt gewerkt aan het uitwisselen van inzichten in en ervaringen van kennisoverdracht op Europees niveau. Europees burgerschap staat en valt met Europese vorming maar dat is nog ver te zoeken. Meer niet-gouvernementele organisaties buiten de Brusselse tentakels zullen kennis als collectief goed moeten blijven verspreiden om te voorkomen dat bepaalde belanghebbenden kennis gaan vermarkten.

Solidariteit
Het tweede voorbeeld betreft de solidariteit. De commissie signaleert het uiteenspatten van de tweede oftewel communistische wereld maar zegt weinig over de wijze waarop onze solidariteit met de ontwikkelingslanden moet worden vorm gegeven. Wanneer daarover niet meer ferme politieke standpunten - juist ook via niet-gouvernementele organisaties - worden ingenomen dreigen technocraten vanuit budgetgedachten blind te worden voor de ernst van het armoedevraagstuk. Laten we niet vergeten dat van de 5,6 miljard wereldburgers er zestig procent in arme landen woont. De sociaal-democratie heeft op dat terrein nog veel werk te verzetten en het zou toch aanbeveling verdienen als werkgroep Beginselen zich daarover wat duidelijker uitspreekt.

Luchien Karsten
_________________________________________________________________

Deze pagina staat onder verantwoording van de PvdA Groningen - Niets uit deze uitgaven mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Wij zijn te bereiken via E-mail of bekijk de adressenlijst

Deel: ' Reactie op 'De rode draden van de sociaal democratie' '
Lees ook