Ingezonden persbericht


Utrecht, 8 december 2011

Landelijk Platform GGz eist snellere en strengere maatregelen bij dwang in de ggz

Het terugdringen van separeren moet en kán beter, is de conclusie van de Inspectie n.a.v. hun onderzoek naar separeerbeleid in de ggz in de jaren 2008 - 2011. De afname van separeren stagneert en best practices krijgen te weinig navolging. "Het is onbegrijpelijk dat sommige instellingen en behandelaars de afgelopen jaren zo weinig vorderingen hebben gemaakt om dwang tegen te gaan of beter nog, dwang te voorkomen", vindt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz. "Onze achterban van cliënten- en familieorganisaties is erg teleurgesteld over de magere resultaten."

In het rapport worden best practices genoemd waarmee het wél lukt om zeer drastisch het aantal en de duur van separaties te verminderen, ook bij mensen met een complexe zorgvraag. De richtlijn 'Besluitvorming dwang' van psychiaters uit 2008 stelt dat separatie geen enkel therapeutisch doel dient. Bij separaties die langer dan een week duren, is de behandeling vastgelopen en moet volgens deze richtlijn een onafhankelijk psychiater geconsulteerd worden. Het LPGGz vraagt zich af wat er van deze richtlijn terecht komt in de praktijk.

Het Platform GGz juicht de insteek van de Inspectie toe voor separeervrije zorg en het verbod op eenzame opsluiting en het registreren in Argus. Het LPGGz is het oneens met de gestelde eisen m.b.t. interne en externe consultatie. "De Inspectie staat toe dat mensen tot drie maanden aaneengesloten worden gesepareerd, voordat externe expertise verplicht wordt gesteld. Dat kan niet het beleid zijn anno 2011", stelt Ter Avest vast. "Wij eisen strenger en sneller ingrijpen van de Inspectie bij separaties."

Daarnaast geeft de Inspectie aan dat er uiterlijk 2013 een normenkader door het veld rondom dwang moet zijn. Het LPGGz heeft sinds enkele maanden een eigen normenkader opgesteld vanuit het cliënt- en familieperspectief, dat bijdraagt aan het zoveel mogelijk uitbannen van dwang in de psychiatrie. Hierin staat dat indien de separatie langer duurt dan vijf dagen er onafhankelijke consultatie moet worden ingewonnen die leidt tot het stopzetten van de separatie. De inzet van ervaringsdeskundigen, betrokkenheid van familie, betere bejegening en vroegtijdige signalering van onrust helpen om dwang te voorkomen. Maar de overheid zal daarnaast voldoende middelen moeten vrijmaken om alternatieven voor dwang mogelijk te maken. Volgens de Inspectie is een belangrijk deel van separatie te vervangen door intensieve (één op één) zorg. Met de enorme bezuinigingen op komst maakt het LPGGz zich grote zorgen hoe dit tot stand kan komen.

Deel: ' Reactie Platform GGz op IGZ rapport '


Lees ook