Nederlands Politie Instituut


zicht op politiewerk: meer misdrijven opgelost Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: Zicht op taakuitvoering politie

In Nederland bestaan een bureaucratische en een feitelijke werkelijkheid, die beiden bestaansrecht hebben. In de bureaucratische werkelijkheid is het van belang dat activiteiten op papier goed, volledig en betrouwbaar inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Wij onderkennen het belang daarvan. Het rapport van de Rekenkamer is een evaluatie van een relevant deel van die bureaucratische werkelijkheid. Een aantal van de geschetste onvolkomenheden wordt herkend. Aan verbetering van de informatievoorziening wordt gewerkt.

In de feitelijke werkelijkheid heeft de Nederlandse politie de afgelopen twee jaar aantoonbaar meer misdrijven opgelost. Zo steeg het aantal opgeloste zaken in 2001 met 18.000 ten opzichte van 2000 en in 2002 zette deze trend zich door. Zo meldden korpsen als Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Noord-Holland-Noord en Rotterdam-Rijnmond stijgingen van het aantal aangehouden verdachten met 10 tot 30 procent. Wij verwachten dat door samenleving en politiek de successen in de feitelijke werkelijkheid het meest van belang worden geacht. Dat laat onverlet dat de Nederlandse politie de ingezette verbeteringen zal doorzetten.

De bevinding dat de politie als gevolg van de bureaucratische werkelijkheid veel tijd kwijt is aan administratieve procedures wordt onderschreven. Het onderbouwt onze eis tot vermindering van de bureaucratie in procedures en verantwoording. Het huidige demissionaire kabinet heeft inmiddels met instemming van de politie een minder bureaucratische cyclus van verantwoording ingezet, door middel van een Landelijk Kader en regionale prestatiecontracten. Daarnaast valt hier op veel terreinen nog aanzienlijke winst te behalen. Het ministerie van BZK onderzoekt momenteel de mogelijkheden om administratieve lasten voor de politie te verminderen. De Nederlandse politie acht het van belang dat daarbij niet alleen naar de politie wordt gekeken, maar ook naar de totale veiligheidsketen.

Den Haag, 13 februari 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie politie op rapport Rekenkamer '
Lees ook