Provincie UtrechtPersbericht
04 april 2000

Reactie op bericht in Utrechts Nieuwsblad
UNA-GELDEN

In het Utrechts Nieuwsblad van zaterdag 1 april jl. staat ten onrechte dat de provincie Utrecht ruim 166 miljoen gulden extra zal ontvangen voor de versnelde verkoop van hun UNA-aandelen in stroomproducent UNA.

In de vergadering van Provinciale Staten van 27 oktober 1999 - bij de behandeling van de begroting 2000 - de stand van zaken rondom de UNA-gelden weergegeven. Sindsdien is er niets wezenlijks meer veranderd in deze financiële situatie. Ter herinnering:

In totaal heeft de provincie Utrecht voor haar belang in de NV UNA een bedrag van 651,2 miljoen gulden ontvangen. Van deze verkoopopbrengst is een deel gereserveerd ten behoeve van eventuele toekomstige verplichtingen in het kader van de afwikkeling van de zogenaamde bakstenen. Bij de bakstenen gaat het om in het verleden aangegane onrendabele energiecontracten door de samenwerkende energieproducenten. Het maximale bedrag dat de provincie Utrecht als oude aandeelhouder hierin zal moeten bijdragen is vastgesteld op 316,7 miljoen gulden. Dit bedrag, dat niet vrij aanwendbaar is, is voor een deel ondergebracht bij een notaris (150 miljoen gulden), het andere deel wordt bij de provincie zelf in reserve gehouden (166,7 miljoen gulden). Daarnaast is er geld gereserveerd ter dekking van eventuele kosten in verband met de afwikkeling van de bakstenenproblematiek. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan de kosten voor juridische ondersteuning (7,5 miljoen gulden).

Op 17 april wordt in de PS-vergadering een voorstel tot balanssanering behandeld. Daarin wordt de nu bekende stand van zaken gemeld. Het gaat hier echter slechts om marginale verschillen ten opzichte van de bedragen die in oktober zijn genoemd. (Voor informatie: mireille.van.kempen@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 23 33)

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie provincie Utrecht op bericht UN over UNA-gelden '
Lees ook