Partij van de Arbeid


Den Haag, 29 november 1999

Reactie PvdA-fractie op Defensienota 2000

De voorstellen van de minister en staatssecretaris van Defensie voor de vergroting van de inzetbaarheid cq. paraatheid van de Nederlandse krijgsmacht is goed, maar nog niet voldoende. In de Defensienota wordt voorgesteld de snel inzetbare grondstrijdkrachten van de krijgsmacht te vergroten met 2100 personen. In de PvdA-nota 'Een plan voor de krijgsmacht' is aangegeven hoe ten minste een verdubbeling hiervan mogelijk zou zijn. In dit verband stelt de PvdA-fractie vast dat door het kabinet in overleg met Duitsland, zal worden gekeken hoe de inzetmogelijkheid van het Duits Nederlandse legerkorps voor niet artikel 5 operaties kan worden verbeterd. Waardering heeft de PvdA voor het feit dat het ambitieniveau van vier vredesoperaties tegelijkertijd wordt gehandhaafd. Met de ambities van het kabinet om bij te dragen aan een effectief Europees veiligheids- en defensiebeleid en lijkt het kabinet geen invloed te willen uitoefenen op ontwikkelingen.

Naast bovenstaande punten heeft de PvdA ook een aantal andere kritiekpunten. De PvdA is geen voorstander van het buitengebruik stellen van een F16-squadron van de luchtmacht. Ook is de PvdA tegenstander van 'theatre missile defence' (TMD) voor de marine. Zoals in de PvdA-nota 'Een plan voor de krijgsmacht' is aangegeven, is de PvdA voorstander van het in gebruik stellen van kustwachtschepen waardoor het aantal fregatten kan worden verminderd. Daarnaast is de PvdA voorstander van opheffing van de organisatie van de Marine luchtvaartdienst (MLD) en het sluiten van vliegveld Valkenburg. De voornemens met betrekking tot het personeelsbeleid zullen worden getoest op hun bijdragen aan verbetering van de krijgsmacht en professie.

Het PvdA Tweede Kamerlid Martin Zijlstra: 'Per saldo wordt met de defensienota een stap in de goede richting gezet. Maar in het Kamerdebat zullen we ons best doen meer punten uit onze eigen nota te realiseren. Daarvan zal afhangen of in de nabije toekomst de meerjarenramingen gevrijwaard kunnen blijven van bezuinigingen'.

Deel: ' Reactie PvdA-fractie op Defensienota 2000 '
Lees ook