Partij van de Arbeid


Eerste reactie PvdA-fractie op het rapport van de commissie Parlementaire Enquête Vliegramp Bijlmermeer 22 april 1999 PvdA-voorlichting

De PvdA-fractie is de enquêtecommissie erkentelijk voor het intensieve en belangrijke werk dat zij heeft verricht. De commissie heeft een waardevol rapport gepresenteerd dat op veel punten verheldering biedt.
De Partij van de Arbeid heeft de totstandkoming van de enquete steeds bepleit met het drieledige doel: waarheidsvinding, lessen voor de toekomst, inzicht in de gevolgen voor de gezondheid van bewoners van de Bijlmer en andere betrokkenen.

De commissie is erin geslaagd om op het punt van de waarheidsvinding relevante nieuwe informatie te verschaffen. Nogal wat wilde theorieën zijn ontrafeld. Voorts heeft de commissie een groot aantal werkbare aanbevelingen geformuleerd die het mogelijk maken dat bij vergelijkbare situaties in de toekomst adequater opgetreden kan worden.

Reeds nu wil de PvdA vaststellen dat aanbeveling nummer 15 waarin de commissie pleit voor de onmiddellijke start van een onderzoek onder de bewoners van de Bijlmer en hulpverleners door een team van specialisten waarbij uitgebreid gekeken wordt naar alle gezondheidsklachten onverkort en direct moet worden uitgevoerd. De PvdA is echter van mening dat naast de gezondheidsaspecten ook nadrukkelijk aandacht besteed moet worden aan de sociale en financiële problemen waarmee sommige bewoners en hulpverleners als gevolg van de Bijlmerramp kampen.

Het gewicht van de conclusies en het belang van de aanbevelingen vereisen een zorgvuldige procedure opdat de Tweede Kamer zich na het debat met de commissie een oordeel kan vormen over de bevindingen van de commissie. Om tot een definitief oordeel over de gang van zaken en de politieke verantwoordelijkheden te komen is vervolgens een nadere gedachtewisseling met het kabinet noodzakelijk.

Deel: ' Reactie PvdA-fractie rapport enquêtecommissie Bijlmermeer '
Lees ook