Partij van de Arbeid

Reactie van PvdA Tweede-Kamerfractie op rapport commissie Koning
27 augustus 2001 Jet Bussemaker

Den Haag, 27 augustus 2001

De fractie van de Partij van de Arbeid is tevreden met het feit dat het rapport van de commissie Koning op tafel ligt. Zij acht het een grondig en vertrouwwekkend rapport. De fractie is blij dat het rapport een eind maakt aan de suggestieve berichtgeving van de afgelopen weken, en dat de feiten nu op tafel liggen. Zij stelt vast dat Koning van mening is dat het rapport een voldoende basis biedt voor het trekken van bestuurlijke conclusies en dat nader onderzoek geen extra informatie zal opleveren. De fractie onderstreept het belang van de conclusies van het rapport Koning dat de ESF-gelden, zoals volgens de bedoeling van het ESF-programma, goed zijn gebruikt en hebben bijgedragen aan bevorderen van werkgelegenheid, dat geconstateerde onregelmatigheden vooral voorstelbare, onopzettelijke misverstanden betroffen en dat niet is gebleken dat sprake is van grootschalige fraude of misbruik. Zij verwacht dat het rapport Koning een belangrijke rol zal spelen in het overleg tussen de Europese Commissie en het Ministerie van SZW over terugbetaling van ESF-middelen.
De fractie van de Partij van de Arbeid neemt de tekortkomingen die het rapport Koning signaleert over uitvoering, toezicht en controle en verantwoordelijkheidsverdeling serieus en vindt dat daaruit lessen voor de toekomst getrokken moeten worden. Met de kennis van nu kunnen we constateren dat de verantwoordelijkheidsverdeling van toen, niet adequaat was. Dat geldt in het bijzonder de gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid van het ministerie en sociale partners en de toezichthoudende rol die het ministerie had, terwijl zij op afstand van arbeidsvoorziening stond. Uit de geschiedenis van de ESF kan geleerd worden dat verantwoordelijkheid samen moet gaan met middelen om toezicht te houden en controle uit te oefenen. Een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en transparantie hoort bij een betrouwbare overheid.
De fractie wacht met belangstelling het kabinetsstandpunt af. Vervolgens moet op korte termijn een parlementair debat over het rapport Koning en de kabinetsreactie plaatsvinden.

Woordvoerder: Jet Bussemaker tel. 070 3182767 of 06 50265702

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie PvdA op rapport commissie Koning omtrent ESF-gelden '
Lees ook