Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 26 januari 2000

EERSTE REACTIE PVDA-FRACTIE OP HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE LEEMHUIS-STOUT OVER PACHT

Het rapport van de Commissie Leemhuis-Stout trekt de lijn van liberalisatie van de pacht door. Doel van de herziening die in 1995 is ingezet, was het verpachten van gronden aantrekkelijker te maken voor verpachters. Als doelstelling geldt een netto-rendement voor de verpachter van 2% van de vrije waarde van de grond. Deze opbrengst blijkt niet te worden gerealiseerd, met name door de sterke stijging van de grondprijzen. Daarnaast neemt het areaal reguliere pacht verder af, terwijl de eenmalige pachtvorm, die niet wordt beschermd door de Pachtwet, een succes blijkt te zijn. Voor de Commissie zijn deze overwegingen reden om voor te stellen de Pachtwet af te schaffen en te komen tot de introductie van een op privaatrecht gebaseerd systeem van pachtovereenkomsten.

De PvdA erkent de noodzaak tot verdere versoepeling. De populariteit van de eenmalige pacht en het afnemend gebruik van de reguliere pacht zijn sterke argumenten hiervoor. Zij vormen autonome maatschappelijke ontwikkelingen. De PvdA is dan ook voorstander van de uitbreiding van niet-reguliere pachtvormen, bijvoorbeeld loopbaanpacht. Daarmee worden de negatieve gevolgen van de eenmalige pacht weggenomen, namelijk dat een pachter slechts maximaal 12 jaar een stuk grond mag pachten. Hierdoor heeft hij onvoldoende mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Aan de andere kant is de PvdA van mening dat de positie van de huidige pachters gewaarborgd moet blijven. Pachters ontlenen rechtsbescherming aan de Pachtwet. Zo geeft deze wet zekerheid over de pachtprijs, gedane investeringen en de mogelijkheid tot bedrijfsopvolging. De PvdA zal de voorstellen van de commissie vooral op deze punten kritisch bekijken.

Verder zijn voor de PvdA nog een aantal andere punten van belang: - Voor alles stelt de PvdA de gelijkwaardigheid van partijen centraal. Pachter en verpachter moeten in een gelijkwaardige positie tot elkaar staan. De Pachtwet is hierbij geen doel, maar middel. In geen geval mag de pachtherziening leiden tot verarming en verpaupering van het platteland. - Verder benadrukt de PvdA de financieringsfunctie van pacht. Pacht vervult nog altijd een belangrijke, drempelverlagende rol bij de bedrijfsovername. - Het pachtsysteem mag ook geen belemmering vormen voor de bedrijfsontwikkeling en de landbouwstructuur. De pachter moet voldoende garanties hebben om noodzakelijke investeringen te durven doen op het bedrijf. - De verpachter moet een redelijke opbrengst ontvangen. Daarbij mag echter niet uitsluitend naar het directe rendement worden gekeken. Ook de waardeontwikkeling van gronden en andere niet-landbouwkundige redenen voor grondbezit zijn van belang.

Deel: ' Reactie PvdA op rapport commissie Leemhuis-Stout over pacht '
Lees ook