Partij van de Arbeid


Den Haag, 2 april 2004


Eerste reactie PvdA-fractie op het rapport van de Visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep


De PvdA-fractie is geschokt door de constatering van de visitatiecommissie Rinnooy Kan dat de individuele omroepen ernstig tekort geschoten zijn in hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Publieke omroep als geheel. Dat de onderscheiden omroepen volgens de commissie redelijke prestaties hebben geleverd kan de PvdA-fractie onderschrijven, maar het is niet voldoende om op de korte termijn de Publieke Omroep als geheel sterker te maken.


De PvdA-fractie is het met de commissie eens dat versnippering van het omroepbestel niet wenselijk is. Er moet een integrale strategische visie van de Publieke Omroep komen. Daarvoor moet de Publieke Omroep haar instrumenten krijgen. De moeizame procedures om te komen tot werkzame programmaschema s moeten verbeterd worden, evenals de transparantie (vooral op financieel gebied), flexibiliteit efficiency en slagvaardigheid. De door de commissie aanbevolen maatregelen voor verandering en verbetering worden door de PvdA-fractie gesteund.


De PvdA-fractie hecht veel waarde aan een Publieke Omroep die haar wettelijke taken uitvoert. De PvdA heeft veel waardering voor de programma s van de verschillende omroepen die bijdragen tot het informeren van de burger op veel gebieden. De publieke Omroep moet representatief zijn voor de multiculturele bevolking van ons land. Informatie, educatie, cultuur en ook verstrooiing blijven in de ogen van de PvdA-fractie de taken van de Publieke omroep , aldus PvdA-woordvoerder Jeltje van Nieuwenhoven.

Deel: ' Reactie PvdA op rapport Visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep '
Lees ook