VNA

Goed mobiliteitsbeleid met groot afbreukrisico

Reactie van autolease-branche op Miljoenennota

Goed mobiliteitsbeleid met groot afbreukrisico

De op Prinsjesdag gepresenteerde kabinets-plannen op het terrein van verkeer en vervoer zijn weliswaar ambitieus, maar getuigen zeker ook van continuïteit van beleid. De plannen liggen in lijn met het eerder door het kabinet opgestelde en positief te waarderen Nationaal Verkeers- en Vervoersplan. Dat neemt niet weg, dat bij de verdere uitwerking van het mobiliteitsbeleid nog van alles mis kan gaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de precieze vormgeving van de aangekondigde kilometerheffing en de verdere vergroening van het fiscale stelsel. Een zorgvuldig implementatietraject met oog voor de maatschappelijke en economische effecten kan dat echter voorkomen.
Aldus de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) in een eerste reactie op de vandaag verschenen Miljoenennota en Rijksbegroting 2002. Als grootgebruiker van het Nederlandse wegennet (de bij de VNA aangesloten autoleasemaatschappijen hebben dagelijks meer dan 630.000 voertuigen voor zakelijk verkeer op de weg ) acht de autoleasebranche een effectieve aanpak van het mobiliteitsbeleid op het terrein van doorstroming, veiligheid en milieu in meerdere opzichten van eminent belang.

Als rode draad loopt door de kabinetsplannen de verdere variabilisering van de autokosten met als effect dat het bezit van de auto goedkoper wordt (door de afschaffing of vermindering van vaste heffingen) en het gebruik duurder (o.a. door een heffing per gereden kilometer). De VNA vindt dat niet alleen een alleszins redelijke aanpak, maar verwacht daarvan ook een bevordering van wat zij noemt 'gepast autogebruik'.

Dat de overheid stap voor stap wil beginnen met de invoering van de kilometerheffing vindt de VNA verstandig, op voorwaarde dat geen ongelijke concurrentieverhoudingen tussen bedrijven en of regio's ontstaan doordat het ene bedrijf voor zijn mobiliteit meer kosten heeft dan het andere. Dat kan worden voorkomen door een aanpak van 'droogzwemmen' (dwz de nieuwe systematiek technisch toepassen maar nog niet financieel verrekenen) of door middel van een tijdelijke compensatie van de extra kosten die deelnemers aan de nieuwe systematiek hebben.

De door het kabinet voor 2002 aangekondigde fiscale stimulering van de aankoop van zuinige auto's wordt door de VNA positief begroet. Wel zal een passende oplossing moeten worden gevonden voor een bijkomend effect van deze maatregel, zijnde een niet voorzien dempend effect op de waarde van tweedehands auto's, inclusief de waarde van leaseauto's bij afloop van het leasecontract. Een (al langer ook uit andere hoofde bepleite) gedeeltelijke teruggaaf van de belasting op de aankoop van personenauto's (BPM) in het geval van export van het voertuig naar het buitenland zou daarbij als compensatie kunnen dienen.

Deel: ' Reactie van autolease-branche op Miljoenennota '
Lees ook