Ingezonden persbericht

Sector Pers en Public Relations
Contactpersoon: Dries Vandermeersch
E.Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
tel. (02)790 93 06 - fax (02)790 95 06 - gsm: (0477)23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch.@gemeenschapsonderwijs.be

PERSBERICHT

Datum: 10 september 2001
Fax bestemd voor: Alle nieuwsredacties

Betreft: Gemeenschapsonderwijs reageert op artikel in De Morgen

De centrale inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs wenst te reageren op het artikel 'Onderwijsnetten onderhandelen over "over 'koehandel"el' tussen Latijn en Wetenschappen wetenschappen' in De Morgen van maandag 10 september.
.

Oneens
De uitspraken die de heer Theo Brabants, pedagogisch adviseur, heeft gedaan in het desbetreffende artikel zijn in tegenspraak met het standpunt van het Gemeenschapsonderwijs. Daarom distantieert Hhet Gemeenschapsonderwijs zich. distancieërt zich van de uitspraken in het artikel gedaan door de heer T. Brabants, pedagogisch adviseur. Deze uitspraken zijn in tegenspraak met het standpunt van het GemeenschapsonderwijsBijgevolg en kkunnen dergelijke uitspraken dan enkel worden opgevat als de verwoording van een persoonlijke uitspraken visie. Om misverstanden en commotie te vermijden, wil ook het Gemeenschapsonderwijs zijn standpunt geven. We betreuren ten zeerste dat dergelijke verwarrende boodschappen, die blijk geven van een gebrek aan correcte dossierkennis en die voor leraren en leerlingen alleen maar onzekerheid scheppen, werden verspreid. Bovendien hypothekeert dergelijk bericht het constructief overleg m.b.t. eindtermen en de leerplannen tussen de netten.

(De heer Theo Brabants, pedagogisch adviseur, heeft een duidelijk standpunt ingenomen over het voorstel van het katholieke net wat de leerstof klassieke talen in de tweede graad betreft. Het Gemeenschapsonderwijs wijst erop dat de uitspraken enkel de persoonlijke visie van de heer Theo Brabants verwoorden en geenszins het standpunt van het Gemeenschapsonderwijs vertolken. Om misverstanden en commotie te vermijden, wil ook het Gemeenschapsonderwijs zijn standpunt geven.)vanwege de heer Brabants gecatalogeerd worden.

Standpunt Gemeenschapsonderwijs
Hieronder volgt het standpunt van het Gemeenschapsonderwijs over de materies die in het artikel aan bod kwam. aangehaald

De problematiek van de specifieke eindtermen wordt geregeld in het themadecreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dit themadecreet is momenteel in voorbereiding. Voor wat het Algemeen Secundair Onderwijs betreft, zullen specifieke eindtermen worden bekrachtigd voor het tweede leerjaar van de derde graad.

Informeel overleg
Op 26 juni 2001 vond terzake een informele vergadering plaats tussen alle onderwijskoepels en het gemeenschapsonderwijs. Hierbij werd de Vlor als overlegplatform gebruikt. Er werd afgesproken dat er vier werkgroepen zouden worden opgericht die de minimale doelstellingen voor de tweede graad beschrijven die door alle onderwijsverstrekkers moeten bereikt worden. Als basismateriaal wordt het ontwerp van basiscompetenties voor de tweede en de derde graad van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling als model gebruikt. Van een deal tussen het vrije net en het Gemeenschapsonderwijs met betrekking tot Latijn en Wetenschappen is er op geen enkel moment sprake geweest. Het overleg is in de eerste plaats opgezet met de bedoeling de gebruikers van het onderwijs, met name de leerlingen, na de 2de graad van het ASO maximale mogelijkheden voor doorstroming, ook over de netten heen te garanderen. Het is er dus op gericht leerlingen na de 2de graad ruime kansen voor keuzes m.b.t. hun schoolloopbaan te garanderen. We wensen onder geen beding dat deze gemeenschappelijke zorg over de netten heen door dit soort uitspraken gehypothekeerd wordt.

Pedagogische begeleidingsdienst
De heer Brabants verwijst in het artikel naar een vergadering van de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) die noch gepland is, noch heeft plaatsgevonden. Wel werd binnen de PBD overlegd hoe voor alle vakken in de 2de graad minimale doelstellingen kunnen bepaald worden, met name: wat moeten leerlingen kennen en kunnen na de 2de graad van het ASO.

Lestijden
De vorige jaren werden in elk net discussies gevoerd over het aantal lestijden die voor de diverse vakken zullen worden toegekend. Deze discussies zijn binnen ons net echter nog volop aan de gang. De uiteindelijke beslissing die terzake genomen wordt, berust bij het centrale beleid. De wijze waarop lessentabellen tot stand komen, gebeurt in het Gemeenschapsonderwijs op democratische wijze na consultatie van diverse adviesorganen waarin o.a. de algemeen directeurs van de scholengroepen, de directeurs en leerkrachten van de scholen, de pedagogische begeleidingsdienst en de administratie een belangrijke inspraak hebben.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de persverantwoordelijke, Dries Vandermeersch.

Dries Vandermeersch
Verantwoordelijke Pers-PR
Het Gemeenschapsonderwijs Stafcel Communicatie
E. Jacqmainlaan 20 1000 Brussel
tel: 02-790 93 06 fax: 02-790 95 06 GSM: 0477-23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch@rago.be

Deel: ' Reactie Vlaams Gemeenschapsonderwijs op artikel 'koehandel' '
Lees ook