Vluchtelingenwerk Nederland

Reactie op Vreemdelingenwet 2000

9 november 1999

VluchtelingenWerk heeft op 29 oktober haar reactie op het wetsvoorstel voor de nieuwe vreemdelingenwet aan de Tweede Kamer gestuurd. In hoofdlijnen ziet VluchtelingenWerk winstpunten: De Vreemdelingenwet 2000 stelt een versimpeling van het systeem van de verschillende statussen voor en een verkorting van de asielprocedure. Maar we zijn niet helemaal tevreden. Hieronder volgen de belangrijkste punten waar VluchtelingenWerk zich de komende tijd voor in zal zetten.


1. Geen wachtkamers in de asielprocedure
Een van de huidige problemen: asielzoekers moeten eindeloos wachten op de beslissing van hun aanvraag. Het nieuwe wetsvoorstel biedt de mogelijkheid in bepaalde gevallen de beslissing op asielaanvragen een jaar uit te stellen (besluitmoratorium). VluchtelingenWerk vindt het stilleggen van de procedure onnodig en onwenselijk.


2. Niet langer dan drie jaar onzekerheid
Iedereen die een asielvergunning krijgt moet binnen drie jaar zekerheid krijgen over de toekomst, dus een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.


3. Hoge kwaliteit van de procedure
Het asielbeleid staat of valt met een zorgvuldige beoordeling van het asielrelaas. Die beoordeling moet leiden tot een juiste en goed doordachte beslissing. Enkele voorwaarden hiervoor:
- Toegang mag niet worden verhinderd als daardoor de asielzoeker wordt teruggezonden naar een land waar hij te vrezen heeft voor vervolging of onmenselijke behandeling;

- De versnelde procedure in het Aanmeldcentrum mag alleen in uitzonderingsgevallen worden toegepast;

- Betaalde rechtshulp is (ook) in de eerste fase van de procedure noodzakelijk;

- Het dossier moet alle belangrijke gegevens bevatten om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de verlening of intrekking van een vergunning;

- Afschaffen van de bezwaarschriftprocedure is alleen onder stricte voorwaarden verantwoord. Procedurele waarborgen, zoals hoorplicht en redelijke termijnen moeten worden vastgelegd in de wet. Het bestuursorgaan moet bevoegd zijn een volledige heroverweging te maken;
- Rechtshulp en tolken moeten in voldoende mate beschikbaar zijn. Het IND-personeel moet voldoende capaciteit en kwaliteit hebben.

Deel: ' Reactie Vluchtelingenwerk op Vreemdelingenwet 2000 '
Lees ook