Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Reactie van de provincie naar aanleiding van maaien wegberm langs provincieweg Wijnendale-Beerst
Brugge, 18/6/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 18.06.1999
99/DPC/PB/0112

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

REACTIE VAN DE PROVINCIE NAAR AANLEIDING VAN MAAIEN WEGBERM LANGS PROVINCIEWEG WIJNENDALE-BEERST

Na het tumult bij het maaien van de wegberm langs de provincieweg Wijnendale-Beerst werd overleg gepleegd tussen de provinciale technische dienst Wegen en de dienst Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur.

Beide diensten wijzen op de waarde van het wegbermbesluit dat inderdaad onder meer stelt dat maaien pas kan vanaf half juni. In het meerjarenplan milieu is eveneens vastgelegd dat voor de provinciale wegen een groenplan zou opgemaakt worden met ecologisch beheer van de wegbermen. .Enkele jaren terug werd eveneens een proef opgestart rond inzaaien van kruiden. Omwille van de bloemenrijkdom van de berm en de voortdurende discussies over verkeersveiligheid en het overhangend gras (talrijke klachten van fietsers) werd n ecologisch advies gevraagd aan het Instituut voor Natuurbehoud voor de provinciale weg Torhout-Beerst dat het volgende concludeerde :

1. de ingezaaide zones zijn exotisch en artificieel, met een vrij ruig aspect.
2. een stabiel, verschralend beheer (jaarlijks op hetzelfde moment maaien met afvoer van het maaisel) is het gunstigst voor alle bermen langs de weg Wijnendale-Beerst.
3. voor de meest soorten langs deze berm valt 15 juni in de bloeiperiode of tijdens de zaadzetting. Bijgevolg kunnen ze niet meer bloeien noch succesvol zaad zetten. Als maaidata worden dus 15 mei en eind september/begin oktober voorgesteld om de zomerbloei te stimuleren.

Op basis van dit advies werd het maaien gestart op 21 mei. De provincie krijgt nu dus de kritiek dat ze de natuur schaadt, terwijl ze net omwille van die natuur vroeger is gaan maaien.

Een betere communicatie met de milieubewegingen of andere verontruste inwoners had al die heisa kunnen vermijden.

Ook werd de fout begaan geen afwijking te vragen op het bermbesluit.

Er wordt in de kritiek ook gewag gemaakt van het wegmaaien van net bijgezaaide margrieten. Dat klopt niet : enkel bij het begin van het project, in 1995, werden margrieten gezaaid.

De provinciale technische dienst Wegen en de dienst Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur gaan verder met de opmaak van een groenplan voor alle provinciale wegen, met als onderdeel een bermbeheersplan. Dat kan wellicht in de toekomst misverstanden vermijden.

Deel: ' Reactie West-Vlaanderen n.a.v. maaien berm provincieweg '
Lees ook