Gemeente Tilburg


11-10-99

Elf inspraakreacties gehonoreerd voor
Stadsprogramma 2000

Burgemeester en wethouders hebben weer een aantal organisaties en burgers in Tilburg blij gemaakt. Van de 48 reacties op de inspraakprocedure voor het Voorlopig Stadsprogramma voor 2000 worden 11 projecten gehonoreerd.
Zo gaat er ƒ 60.000,- naar een speelterrein in de Nautilusstraat, ƒ 65.000,- voor verbetering van de oversteek van de Heereveldendreef en ƒ 50.000,-- voor behoud van de wijkfunctie voor de gymzaal van de Korte Hoefstraat. Andere projecten betreffen het verbeteren of aanleggen van speelplekken en herinrichtingen van straten of pleinen. Het inspraakbudget bedraagt in totaal ƒ 500.000,-

2001 t/m 2004
Het is gebruikelijk om jaarlijks, in de loop van de maand oktober, te starten met het opstellen van het volgende Voorlopig Stadsprogramma, 2001 t/m 2004. B en W gaan akkoord met de start van dit nieuwe programma. Omdat de gemeente steeds probeert zich te verbeteren, zijn naar aanleiding van de evaluatie van de totstandkoming van het Stadsprogramma 2000 - 2003 een aantal verbeteringsacties en aanpassingen opgenomen. Zo is afgesproken dat er zowel aandacht moet zijn voor burgers als bedrijven in het stadsprogramma maar dat bij de binnenstad toch zeker ook aandacht moet worden naar de belangen van de bewoners. In de toekomst zal nog meer gebruik gemaakt gaan worden van de inbreng van de dorps- en wijkraden.
Verder wordt rekening gehouden met de overgang van gulden naar euro en het MIOP, het meerjaren investerings- en ontwikkelingsprogamma van de gemeente.

Bijlage:

1 Speelterrein Rooseveltplein ƒ 60.000,-

2 Behoud wijkfunctie gymzaal K. Hoefstraat ƒ 50.000,-

3 Bijdr realisatie Kinderboerderij G. Hasselt ƒ 50.000,-

4 Bijplaatsen speeltoestellen speeltuin het Goirke ƒ 15.000,-

5 Voorzieningen oversteek Heereveldendreef ƒ 65.000,-

6 Basketbalveld P. Cobbenhagenlaan opknappen ƒ 37.000,-

7 Kruispunt Grathemstraat/Langendijk aanp. ƒ 34.000,-

8 Deel van Von Suppéstraat herinrichten ƒ 55.500,-

9 Speelterrein Nautilusstraat Noord ƒ 60.000,-

10 Opstellen spelenplan Udenhout ƒ 23.500,-

11 Bijdr. tijdelijke voorz. Pieter Vreedeplein ƒ 50.000,-

totaal ƒ 500.000,-

Ter kennis name:

Globale Proces-fasering nieuwe periode (2001 t/m 2004)

Definitiefase 8 september 1999 - 4 oktober 1999

Ontwerpfase 6 oktober 1999 - 12 januari 2000.

Voorbereidingsfase 13 januari 2000 - 15 mei 2000.

Realisatiefase 15 mei 2000 - 6 december 2000.

Inspraakperiode 19 mei 2000 - 23 juni 2000

Deel: ' Reacties gehonoreerd voor Stadsprogramma 2000 Tilburg '
Lees ook