Gemeente Nijmegen

Philips City Center haalbaar

Philips Semiconductors Nijmegen, gemeente Nijmegen en ICE Ontwikkeling BV achten de realisatie van het Philips City Center haalbaar. Het Philips City Center bestaat uit een complex van kantoren, woningen en voorzieningen vlak naast het huidige Philipsterrein. De drie betrokken partijen hebben in februari een convenant ondertekend waarin is afgesproken om de haalbaarheid te onderzoeken. Dit onderzoek is met een positief resultaat afgerond. Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek en legt nu de uitkomsten voor aan de raad van 26 september.

Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met de voorlopige uitkomsten van het in de afgelopen maanden uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. Dat betekent dat het college instemt met de uitwerking van fase 1 en in principe akkoord is met de richting waarin de verdere bebouwing in latere fasen plaatsvindt. Philips Nijmegen wil bij De Winkelsteegh haar marketing en productontwikkelingsactiviteiten concentreren en op langere termijn verder uitbouwen. Dit betekent een uitbreiding van de huidige Philipslocatie aan de Neerbosscheweg. Uitgangspunt hierbij is dat de plannen voor het Philips City Center passen binnen de toekomstvisie van de stad Nijmegen en binnen de huidige omgeving. De uitbreiding van Philips Nijmegen is een goede stimulans voor de Nijmeegse economie en werkgelegenheid in de toekomst en biedt kansen voor een nieuwe inrichting van het gebied. De Winkelsteegh als een van de ontwikkelknooppunten van de stad staat al voorzien in de Stadsvisie 2015.

Rotonde
Naast het realiseren van nieuwe gebouwen voor met name marketing en research zullen in fase 1 van de bouw van het Philips City Center ook de wegen aangepast worden. In de plannen worden de rijbanen van de Neerbosscheweg ter hoogte van de nieuwe Philipsontwikkeling gebundeld en overkluisd door nieuwbouw van het Philips City Center. Na de overkluizing splitsen de rijbanen zich en sluiten de wegen weer aan op de rijbanen van de Neerbosscheweg. Het huidige verkeersknooppunt Jonkerbosplein wordt vervangen door een rotonde. Hiervoor zal een aantal toevoerwegen worden verlegd. Zo zal het verkeer van de Muntweg via de Heideparkseweg richting rotonde geleid worden. De verwachting is dat de verkeersintensiteit op de Muntweg niet toeneemt en eerder afneemt.

Besluitvorming:
Op dit moment moeten de plannen nog verder worden uitgewerkt. De raad spreekt zich, na de behandeling in de raadscommissies, op 26 september uit over de ontwikkeling van het Philips City Center. Daarna start de gemeente met een bestemmingsplanwijziging voor het gebied De Winkelsteeg.

Deel: ' Realisatie Philips City Center haalbaar geacht '
Lees ook