Rechtbank AssenRechtbank Assen behandelt verzet Hoogendam

Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 3-10-2001

De rechtbank Assen behandelt dinsdag 9 oktober 2001 het verzet in de zaak Hoogendam. De zitting begint om 15.00 uur. Tijdens deze zitting zal alleen het verzet aan de orde komen. De rechtbank beoordeelt of voldaan is aan de formele en processuele vereisten die van toepassing zijn op verzet.

Veroordeling
Dirk Hoogendam is geboren op 18 mei 1922 in Vlaardingen. Op 22 juni 1950 is hij door de Bijzondere Strafkamer van de rechtbank Assen ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan het vrijwillig in krijgsdienst treden bij een buitenlandse mogendheid, terwijl hij wist dat Nederland daarmee in oorlog was, aan het opzettelijk in tijd van oorlog hulp verlenen aan de vijand, en aan mishandelingen waarbij hij gebruik had gemaakt van macht die hem door de vijand was geboden. Omdat Hoogendam bij de behandeling van zijn zaak niet aanwezig was, is hij bij verstek veroordeeld.

Toen het vonnis in 1950 werd uitgesproken was de verblijfplaats van Hoogendam onbekend. Hij was kort na de oorlog uit het interneringskamp De Harskamp in Nieuw Millingen ontsnapt.
Nadat in april 2001 bekend was geworden dat Hoogendam onder de naam Dieter Hohendamm in het Duitse Ringgau woonde, is het vonnis uit 1950 op verzoek van de Nederlandse justitie in mei van dit jaar alsnog uitgereikt. Er is vervolgens verzet gedaan tegen het vonnis.

In het kader van de Bijzondere Rechtspleging, een aanvullend procesrecht dat na de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld voor de berechting van oorlogsmisdadigers en politieke delinquenten, is Hoogendam in 1950 veroordeeld ter zake van zogenaamde politieke delicten (artt. 101 en 102 Sr) en gekwalificeerde mishandeling (art. 300 Sr jo art. 1 onder 2 Besluit Buitengewoon Strafrecht). De berechting gebeurt door een Bijzondere Strafkamer. Hoger beroep is in deze zaken uitgesloten.

Verzet
Als een vonnis bij verstek is gewezen, maar tegen het vonnis geen hoger beroep openstaat, is verzet tegen het vonnis mogelijk. Verzet is erop gericht de zaak opnieuw inhoudelijk te laten behandelen. De behandeling gebeurt door hetzelfde rechtscollege dat de zaak eerder bij verstek heeft behandeld en niet, zoals in hoger beroep, door een hoger rechtscollege.
De rechtbank Assen, die Hoogendam in 1950 bij verstek heeft veroordeeld, zal daarom ook het verzet tegen het verstekvonnis behandelen.

Een verzetschrift moet voldoen aan bepaalde formele eisen. Deze eisen gelden met name de termijn waarbinnen verzet moet worden gedaan en de manier waarop dit moet gebeuren. De rechtbank moet beoordelen of aan deze eisen is voldaan. Ook moet de rechtbank beoordelen of voldaan is aan de processuele verplichtingen die gelden voor zowel de Officier van Justitie als de veroordeelde.
Als aan de formele eisen en de processuele verplichtingen is voldaan, zal de rechtbank de zaak tegen Hoogendam opnieuw inhoudelijk behandelen. Mocht besloten worden tot een inhoudelijke behandeling dan zal deze op een later tijdstip plaatsvinden.

Deel: ' Rechtbank Assen behandelt verzet in zaak Hoogendam '
Lees ook