Gemeente Sittard-Geleen


137-2007

PERSBERICHT

Rechtbank heft bouwstop Albert Heijn op

Gemeente Sittard-Geleen, 19 oktober 2007; de rechtbank van Maastricht heeft op 17 oktober jl. de beslissing op bezwaar met betrekking tot het intrekken van de bouwvergunning voor het aanpassen van een winkel ten behoeve van de vestiging van een AH supermarkt vernietigd. De rechtbank stelt vast dat partijen het met elkaar eens zijn dat het bestemmingsplan geen detailhandel in algemene zin toestaat. De rechtbank is vervolgens van mening dat de onderzoeksplicht van de gemeente bij het beoordelen van de bouwaanvraag zwaarder weegt dan de informatieplicht van de aanvrager.

Wethouder Guyt: 'De uitspraak dwingt ons om bouwaanvragen nog zorgvuldiger te gaan beoordelen. Dit staat op gespannen voet met de roep om minder regels en minder regelgeving. Wij beraden ons of wij hoger beroep aantekenen tegen het besluit van de rechtbank. Daarnaast zullen wij overleggen met Ahold Vastgoed over de ontstane situatie'.

Het college heeft de bouwvergunning begin 2007 ingetrokken om te voorkomen dat in een leegstand pand aan de Rijksweg Zuid 208 in Sittard een AH supermarkt de deuren zou kunnen openen. Het college gaf daarmee nadrukkelijk uitvoering aan een besluit van de gemeenteraad.

Op 21 september 2006 heeft de gemeente een bouwvergunning verleend aan Blokker BV voor het veranderen van een bestaande winkelruimte op het perceel gelegen aan de Rijksweg Zuid 208 in Sittard. Na het verlenen van de bouwvergunning werd duidelijk dat Ahold Vastgoed het pand huurde van Blokker en Albert Heijn het winkelpand in gebruik wenste te nemen als supermarkt Gelet op de bestemming is detailhandel in de vorm van een supermarkt naar de mening van de gemeente niet toegestaan. Op 26 januari 2007 heeft het college de bouwvergunning ingetrokken en een bouwstop opgelegd. Blokker en Ahold hebben eerst bezwaar en vervolgens beroep aangetekend bij de rechtbank. In twee kort gedingen bleven de besluiten van het college overeind.

De rechtbank heeft op 17 oktober jl. het intrekken van de bouwvergunning vernietigd en de daarop gebaseerde dwangsombesluiten herroepen. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen detailhandel in algemene zin toelaat. De rechtbank is van oordeel dat Blokker niet een onjuiste of onvolledige opgave omtrent het doel van de voorgenomen bouw heeft gedaan. De rechtbank is van mening dat de onderzoeksplicht van de gemeente bij het beoordelen van een bouwaanvraag zwaarder weegt dan de informatieplicht van de aanvrager. Naar het oordeel van de rechtbank had de gemeente de aanvraag en de toetsing van de bouwvergunning beter en zorgvuldiger moeten voorbereiden.

Het college moet nu, met inachtneming van het besluit van de rechtbank, een nieuw besluit nemen. Pas daarna kan Blokker weer over de bouwvergunning beschikken en kan Ahold het pand afbouwen en in gebruik nemen als supermarkt.

Contactpersoon gemeente: Bart Bux, 06-22481031

Deel: ' Rechtbank heft bouwstop Albert Heijn op '
Lees ook