Persbericht.

Rechtbank Leeuwarden legt kappen in broedseizoen stil

De rechtbank oordeelt op 21 mei 2002:


1. Verbiedt Schatzenburg BV om voor 15 juli 2002 de fauna in het bos op het recreatiepark Schatzenburg in Menaldum te verstoren, te vernietigen, te beschadigen, nesten en holen uit te halen en/of weg te nemen door middel van het kappen van bomen, het verrichten van grondboringen, het rijden met bulldozers door het bos en alle andere activiteiten, die tot verstoring, vernietigen, beschadiging, uithalen en/of wegneming van nesten en holen leiden in de zin van de artikelen 11 en 12 van de flora en Fauna wet;


2. bepaalt dat Schatzenburg een dwangsom aan de stichting van 50.000,00 voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat Schatzenburg in strijd handelt met sub 1genoemd verbod.


3. verbindt aan de aldus sub 2 te verbeuren dwangsommen een maximum van 1.000.000,00

4. veroordeelt Schatzenburg in de kosten van het geding aan de zijde van de stichting begroot op 270,65 aan verschotten en op 703,00 aan salaris procureur
De stichting Friese Milieufederatie had het kortgeding aangespannen tegen Schatzenburg BV, gevestigd te Den Haag. De BV was in het broedsseizoen, bezig met het kappen van 18 hectare bos. De BV wenst gaat op het bosgebied, dat gelegen is tegen de snelweg aan, een recreatieplas aan leggen en tevens 101 recreatie bungalows bouwen. De grote bomen die op het terrein waren zijn al door Schatzenburg gekapt en verkocht. Schatzenburg stelde ter zitten dat het bos door de werkzaamheden al voor 90% vernield is.

Op de zitting was ook een afdelingshoofd van politie aanwezig. Het afdelingshoofd politie legde een verklaring af over dat wat zij had waargenomen.

De AID had proces verbaal laten maken, maar de officier wenste het kappen niet stil te leggen.

Na de zitting is de rechter is, in het bijzijn van Schatzenburg en de stichting op locatie gaan kijken.

Ik citeer uit de uitspraak:
"De rechter constateert dat de vogels die tijdens de descente zijn waargenomen, dan wel gehoord, op grond van artikel 4 lid 1 sub b van de Flora- en Faunawet behoren tot de beschermde inheemse diersoorten. Evident is dat de werkzaamheden die Schatzenburg voornemens is thans nog te laten uitvoeren in strijd zijn met (met namen) de artikelen 11 en 12 van de flora en fauna wet. De voorgenomen werkzaamheden houden immers in dat ook de resterende bomen en het struikgewas - waar thans nog vogels aanwezig zijn - zullen worden verwijderd."

Boombeschermvrouwe Mevrouw Kiki
MevrouwKiki@hotmail.com

Deel: ' Rechtbank Leeuwarden legt kappen in broedseizoen stil '
Lees ook