Rechtbank: NZa moet boete aan huisarts intrekken


HEERHUGOWAARD, 20120130 -- De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag, na drie jaar procederen, huisarts Glenn Mitrasing in Heerhugowaard in het gelijk gesteld in zijn zaak tegen een boete van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De huisarts hoeft de boete niet te betalen omdat de NZa in haar optreden onredelijk was en geen rekening hield met de omstandigheden van de huisarts. De rechtbank vond wel dat het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008 van de NZa rechtmatig was en passend binnen haar taakomschrijving. Mitrasing blijft het hier juist principieel mee oneens.

In 2008 startte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een "kostenonderzoek" onder huisartsen. Ruim vijfhonderd huisartsen kregen het verzoek een online enquête in te vullen. Een groot aantal huisartsen, waaronder Mitrasing, tekenden hiertegen bezwaar aan omdat het onderzoek volgens hen zowel inhoudelijk als procedureel onder de maat was en grote gevolgen had voor de kwaliteit van de huisartsenzorg. Ruim een kwart van de huisartsen-deelnemers aan het kostenonderzoek verzochten om ontheffing van de verplichting om de ingevulde enquête voor 20 januari 2009 in te sturen, althans deze inlevertermijn op te schorten en de NZa werd verzocht om op korte termijn met een afvaardiging van de Huisartsen in overleg te treden over een aanpassing van de enquête. Maar dat gebeurde niet.

Mitrasing: "Het was ronduit stuitend dat een grote groep wetenschappelijk opgeleide mensen door de NZa volledig genegeerd werd. De NZa communiceerde alleen maar door middel van dreigementen. Wanneer van de zijde van een significant grote groep deelnemende huisartsen, NZa-projectgroep, de LHV, gemotiveerd kenbaar wordt gemaakt dat er bezwaren zijn tegen een dergelijk onderzoek, dan is het uitgangspunt van deze weigeraars dat eerst deze bezwaren behandeld moeten worden met uiteindelijk een eventuele rechterlijke toetsing en niet dat de NZA deelname aan dit onderzoek kan afdwingen door met bij wet vastgestelde sancties te dreigen. Dit is een dwangsom van 1000 Euro per week of een bestuurlijke boete (max. 500 000 Euro) aan universitair geschoolde leden van deze maatschappij."

De rechtbank oordeelde echter dat "ondanks de - volgens eiser - fundamentele kritiek van onder meer de beroepsorganisaties op de opzet van het onderzoek en de vragenlijst, (...) niet kan worden gezegd dat deze gegevens in het geheel niet kunnen bijdragen aan het vervullen van deze taak door verweerder". Wel meende de rechter dat de NZa met haar boete onvoldoende rekening had gehouden met een samenloop van omstandigheden waardoor Mitrasing redelijkerwijs niet aan zijn verplichting tot invullen van het enquêteformulier van de NZa kon voldoen. Het verweer van de NZa dat Mitrasing onjuiste prioriteiten zou hebben gesteld wordt door de rechtbank van tafel geveegd met verwijzing naar alle persoonlijke en professionele omstandigheden van de huisarts waarvan de NZa op de hoogte was. De NZa is veroordeeld tot betaling van de kosten van in totaal 3.646 euro. In een nieuwsbericht op de website van Medisch Contact zegt een woordvoerster van de NZa niet tegen de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank in beroep te gaan en deze in de toekomst 'ter harte' te zullen nemen.

Mitrasing is teleurgesteld dat de rechter niet tot een principiële uitspraak is gekomen. De rechtbank citeert art. 61 lid 1 van de WMG waarin staat dat een arts verplicht is "de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke redelijkerwijs voor de uitvoering van de wet van belang kunnen zijn”. Volgens de huisarts zat het onderzoek van de NZa zo slecht in elkaar dat het allerminst redelijk was de huisartsen hiermee te belasten. Maar het vonnis omzeilt het principiële  punt. "De rechter houdt wel een heel grote slag om de arm", constateert Mitrasing, "door te stellen dat 'niet kan worden gezegd dat deze gegevens in het geheel niet kunnen bijdragen aan het vervullen van deze taak' van de NZa. De formulering  'in het geheel niet' en het gebruik van een dubbele ontkenning maakt het allemaal niet erg overtuigend."

Meer info: www.devogelvrijehuisarts.nl

https://twitter.com/VogelvrijeHArts


Deel: ' Rechtbank NZa moet boete aan huisarts intrekken '
Lees ook