FNV

Rechtbank veroordeelt overgangsrecht ANW

Rechtbank veroordeelt overgangsrecht ANW

De Rechtbank van Assen heeft geoordeeld dat het overgangsrecht van de ANW strijdig is met internationaal rechtelijke bepalingen in een door de Rechtskundige Dienst van de FNV ondersteunde procedure. Het is de eerste uitspraak in een reeks van rechtszaken waarin de rechtmatigheid van de inkomenstoets van de ANW voor oud-AWW gerechtigden aan de orde is. Door toepassing van de inkomenstoets zijn vele oud-AWW gerechtigden er aanzienlijk in inkomen op achteruit gegaan. De Vrouwenbond FNV en de FNV staan een aantal van hen bij in juridische procedures.

Bij de zaak in Assen ging het er om of de lagere vrijlating van inkomsten in verband met arbeid (ten opzichte van de vrijlating van inkomsten uit arbeid) wel of niet gerechtvaardigd is. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval is als het om een WAO-uitkering gaat. Voor een WAO-uitkering moet dezelfde hogere vrijlating gelden.
De Rechtskundige Dienst van de FNV heeft met succes een beroep gedaan op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dit Verdrag beschouwt uitkeringen als eigendom, waaraan slechts in bijzondere gevallen getornd mag worden. Verder mag er geen onderscheid mag worden gemaakt op welke grond dan ook, tenzij er een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is. De aangedragen rechtvaardiging (.prikkel tot beschikbaarstelling voor de arbeidsmarkt.) gaat niet op in het geval van een WAO-uitkering. Als tweede rechtvaardiging is genoemd het voorkomen van stapeling van twee of meer sociale zekerheidsuitkeringen. Voor de oud-AWW gerechtigden geldt deze rechtvaardiging niet, omdat vroeger de AWW-uitkering ook naast een WAO-uitkering genoten mocht worden, aldus de rechtbank.

Andere internationale verdragen zijn volgens de Rechtbank wel een ieder verbindend, maar in het onderhavige geval werd geen schending met die andere verdragen vastgesteld.

De ANW is ingevoerd per 1 juli 1996 en werd per 1 januari van toepassing voor oud-AWW-gerechtigden. Dankzij niet aflatende lobby en actie van de Vrouwenbond FNV en de FNV, samen met onder meer Weduwen in de Kou is het overgangsrecht voor de oud-AWW gerechtigden verschillende malen gerepareerd: zo werd de vrijlating voor oude gevallen verhoogd tot 70 van het minimumloon en werden arbeidsvoorwaardelijke uitkeringen zoals VUT en WAO-aanvulling gelijk gesteld met inkomen uit arbeid. Dat moet nu ook gebeuren met een WAO-uitkering, volgens de rechter.

Nadere informatie: Linda Rigters , Vrouwenbond FNV (020-5816399) Leontine Bijleveld, FNV (020-5816506/6258940)


01 feb 99 16:01

Deel: ' Rechtbank veroordeelt overgangsrecht ANW '
Lees ook