Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2002/7514
datum
03-07-2002

onderwerp
Rechterlijke uitspraak herprioritering bestrijdingsmiddelen (vervolg)

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Bij brief van 2 juli jl. heb ik u geïnformeerd omtrent de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 2 juli jl. heeft gedaan in de rechtszaak die door de milieubeweging is aangespannen tegen de procedurele verlengingen die het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) vorig jaar heeft afgegeven in het kader van de prioritering van de herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen.

datum
03-07-2002

kenmerk
TRCJZ/2002/7514

bijlage

Gelet op de materie van het geding hechtte ik eraan u zo spoedig als mogelijk te informeren waarbij ik aangaf dat ik op dat moment uitsluitend over het dictum van die uitspraak beschikte. Thans beschik ik ook over de uitspraak zelf en daaruit blijkt dat het CBb de door het CTB afgegeven toelatingen in stand heeft gelaten. Wel zal het CTB opnieuw op de bezwaarschriften dienen te beslissen met in achtneming van de gedane rechterlijke uitspraak. Dit betekent dat de bestrijdingsmiddelen, die onderwerp van het geding waren, thans nog zijn toegelaten en mogen worden gebruikt overeenkomstig de daarbij gestelde gebruiksvoorschriften. Een en ander betekent voorts dat het in mijn eerdergenoemde brief geschetste handhavingsbeleid thans nog niet aan de orde is en tevens afhankelijk van het verdere verloop van deze procedure van toepassing zal kunnen zijn, waarbij voorts het nieuwe artikel 25d uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ter implementatie van de biociden richtlijn relevant is. Zoals ik bij gelegenheid van het Voortgezet Algemeen Overleg Gewasbescherming van 2 juli jl. al aangaf zal dit wetsvoorstel vanwege de procedures die ingevolge de Tijdelijke referendumwet moeten worden gevoerd, over enkele maanden in werking treden.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


---

Deel: ' Rechterlijke uitspraak herprioritering bestrijdingsmiddelen (vervolg) '
Lees ook