Rechtvaardiging van het recht op zorg

12 oktober 2001

"Your Money or My Life - Justice, solidarity and responsibility in Dutch health care" luidt de titel van het proefschrift waarop het KNMG Federatiebestuurslid Suzanne van de Vathorst, arts, op donderdag 6 september promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Voor haar proefschrift heeft dr. Van de Vathorst onder andere onderzoek gedaan naar de filosofische achtergronden en de rechtvaardiging van het recht op zorg.

Eerlijke kans voor iedereen
Volgens de door Van de Vathorst onderzochte theorieën van de Amerikanen Rawls en Daniels is het een zaak van rechtvaardigheid dat de overheid zorg beschikbaar stelt ten behoeve van het herstel van de kans op deelname aan de samenleving. Met het oog op de aanstaande veranderingen in ons zorgstelsel een onomwonden stellingname! In haar proefschrift kiest Van de Vathorst ervoor deze theorie die onder andere eerlijke kans voor iedereen als onderdeel van rechtvaardigheid inhoudt, voor Nederland aan te vullen met het principe van solidariteit.

'Geen stervenden in de goot'
Van de Vathorst is van mening dat in een fatsoenlijke samenleving solidariteit het beste centraal geregeld kan worden en misschien zelfs moet worden afgedwongen. Aan de basis hiervan ligt haar overtuiging dat je mensen sommige delen van de gezondheidszorg niet wilt onthouden. Ook niet als dat zorg is waarvan je niet kunt zeggen dat mensen er een moreel recht op hebben. Zij adstrueert dat met de stelling dat wij in Nederland 'geen stervenden in de goot' willen. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun gezondheid. De overheid dient dit te ondersteunen met goede gezondheidsvoorlichting en -opvoeding zodat mensen kunnen kiezen. Echter, zo stelt Van de Vathorst, hoeveel belang mensen ook hechten aan een goede gezondheid het is niet aan de overheid om mensen te dwingen hun gezondheid boven andere belangrijke waarden te stellen.

Belangstelling
Gezien de inhoud van het proefschrift toonden diverse media interesse. Uiteraard was ook van KNMG-zijde grote belangstelling voor de verdediging door dr. Van de Vathorst van haar proefschrift. Zo waren bij deze heugelijke gebeurtenis zowel KNMG-bestuur als -bureau vertegenwoordigd en diverse oud-KNMG-medewerkers.

Wilt u meer weten? Neem dan per e-mail vandevathorst@planet.nl contact op mw. dr. S. van de Vathorst.

Deel: ' Rechtvaardiging van het recht op zorg '
Lees ook