Provincie Utrecht


Persbericht
09 maart 1999

Inspraakreacties leiden tot aanpassingen
PLAN AMSTERDAMSESTRAATWEG BAARN DEFINITIEF VASTGESTELD

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het plan voor de reconstructie van de Amsterdamsestraatweg in Baarn definitief vastgesteld. Het plan is naar aanleiding van de inspraakreacties op enkele punten aangepast.

De aanpassingen betreffen de volgende punten:
* Door enkele kleine aanpassingen tussen het kruispunt "Oranjeboom" en de Drakenburgerweg, en door de komingang bij de Jacob van Lenneplaan/ Dillenburglaan iets anders vorm te geven, hoeven géén bomen of slechts een enkele boom gekapt te worden.
* Voor kruispunt "Oranjeboom" zal een nader onderzoek worden uitgevoerd naar de aanleg van een tweestrooks-rotonde om te kijken of een (nog) veiligere oplossing voor overstekende fietsers en voetgangers mogelijk is. De uitvoering van het kruispunt "Oranjeboom" wordt dan ook losgekoppeld van de rest van het plan.

Veel inspraakreacties betreffen het terugbrengen van de snelheid op het gehele wegvak tot 50 of 60 kilometer per uur. GS houden echter vast aan het besluit om alleen het gedeelte tussen de Emmabrug en de Jacob van Lenneplaan/Dillenburglaan in te richten als 50 km/u (bebouwde kom). Het wegbeeld van de overige wegvakken leent zich daar niet voor. Hier blijft de maximum snelheid van 80 km/u dan ook gehandhaafd.

Nu het definitieve plan is vastgesteld zal begonnen worden met de verdere uitwerking daarvan. Ook zullen de wettelijke procedures en grondaankopen worden opgestart.
Het definitieve plan wordt op 7 april 1999 voor kennisgeving aangeboden aan de commissie Verkeer en Vervoer. (Voor informatie: Astrid Schoon, actueel@prvutr.nl 030 - 258 37 13)

Deel: ' Reconstructie Amsterdamsestraatweg in Baarn '
Lees ook