Persbericht van het ministerie van LNV, 27 oktober 1999

Snelle aanpak reconstructie

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van LNV, VROM en de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg

In zes pilotprojecten willen de ministers Brinkhorst (LNV) en Pronk (VROM) en de vijf betrokken provincies verder vorm geven aan de reconstructie van de concentratiegebieden voor de intensieve veehouderij. Dat hebben de beide ministers met de provincies afgesproken. Binnen twee maanden zullen de provincies uitgewerkte plannen voor de projecten aan de rijksoverheid voorleggen. Aan een aantal projecten wordt nu reeds gewerkt.
De provincies zullen bij de plannen aangeven tegen welke knelpunten in het rijksoverheidsbeleid zij aanlopen, bijvoorbeeld op het terrein van geur, ammoniak en vergunningverlening. Ook zullen zij duidelijk maken hoeveel geld voor de projecten nodig is. De beide ministers en de gedeputeerden willen vervolgens medio januari knopen doorhakken over de aanpak van die knelpunten en de financiering van de plannen. Een gezamenlijke werkgroep van LNV, VROM en de provincies gaat een overzicht maken van de geldmiddelen die de komende jaren voor de reconstructie beschikbaar komen van Rijk, provincies en de EU. Dat overzicht moet op korte termijn gereed zijn.

De uitwerking van reconstructieplannen in de provincies werd opgehouden doordat Pronk en Brinkhorst zich gedwongen zagen een nieuw integraal mestbeleid te formuleren. De uitwerking van dat mestbeleid is inmiddels in volle gang. Met hun afspraak willen de ministeries en de provincies nu ook weer vaart brengen in het reconstructieproces. De pilotplannen, die vooruit lopen op het in werking treden van de Reconstructiewet, krijgen een belangrijke rol bij de uitwerking van het algemene beleid op de genoemde terreinen.
De provincies zullen de komende maand reeds duidelijk maken welke aanpak zij voor ammoniak wenselijk achten in de Reconstructiewet. Die wet ligt nu bij de Tweede Kamer en moet in 2001 van kracht worden. LNV en de provincies willen zo snel mogelijk, in de loop van december, samen een plan bij de EU indienen voor cofinanciering van de reconstructie vanuit de EU-structuurfondsen voor de zogeheten doelstelling 2-gebieden. Met die snelle en gezamenlijke aanpak willen zij reeds in 2000 een maximale benutting van de EU-fondsen bewerkstelligen.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten /

https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Reconstructie concentratiegebieden intensieve veehouderij '
Lees ook