Provincie Zuid-Holland


30 maart 1999

Reconstructie Stolwijkersluis wordt proefproject

Het ombouwen van de rotonde Stolwijkersluis in Gouda wordt een proefproject. Dat hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland (GS) vandaag/30 maart besloten. De rotonde is de enige rotonde "oude stijl" in het provinciale wegennet. Verkeer van rechts heeft voorrang. Door het als proefproject te benoemen kan het project onder de meest gunstige randvoorwaarden sneller worden uitgevoerd dan via de traditionele werkwijze, doet de provincie ervaring op met duurzaam bouwen en met het in de praktijk toepassen van alternatieve contractvormen, inclusief Publieke Private Samenwerking (PPS).

Al enige tijd wordt gestudeerd op de opheffing van de onduidelijke verkeersituatie bij de rotonde in de N207, direct ten zuiden van Gouda. Dit is het enige nog traditionele verkeersplein (rechts heeft voorrang) in de provinciale infrastructuur. Bestuurlijke afspraken zijn gericht op het ombouwen tot een rotonde met een omgekeerde voorrang voor 1 januari 2001. De bestuurlijke partners (o.a. gemeenten Gouda en Vlist) en weggebruikers hebben echter aangedrongen op nog grotere spoed. Het project is echter minder eenvoudig dan het lijkt. De vormgeving van de rotonde moet behoorlijk worden aangepast en de verkeersafwikkeling zal een totaal ander beeld te zien geven. De principe-oplossing hiervoor staat inmiddels vast. Naar verwachting zal de congestie, die veroorzaakt wordt door het kruispunt N207/Goejanverwelledijk-Sportlaan in Gouda, verplaatst worden naar de N228 (Haastrecht-Gouda). Hierdoor zijn op die aansluiting aanvullende maatregelen voor het openbaar vervoer noodzakelijk (busbaan). Deze busbaan wordt voor een groot gedeelte aangelegd op de plaats van het bestaande fietspad. De gemeente Gouda heeft daarom gevraagd tevens een nieuw fietspad aan te leggen.

Deze combinatie van werkzaamheden maakt een snelle projectontwikkeling bijna onmogelijk, mede omdat de gemeente zich verzet tegen tijdelijke maatregelen in de vorm van het benutten van de huidige Zuider IJsseldijk door het busverkeer, gedurende de periode dat de rotonde wel is aangepast, maar de busbaan nog niet is gerealiseerd.

Dit project vergt daarom een integrale aanpak. De verwachting is aanwezig, dat door het project zo spoedig mogelijk samen met een aannemers/ingenieurs-combinatie te ontwikkelen een snellere realisatie mogelijk is en bovendien de afhankelijkheid van de diverse onderdelen van het project beter beheerst kunnen worden.

Duurzaam Bouwen
Belangrijke achtergrond van Duurzaam Bouwen is, dat bij de projectontwikkeling bij bijvoorbeeld de procesvoering, vormgeving en de materialenkeuze terdege rekening wordt gehouden met de omgevingsfactoren en het beperken van het beslag op de toekomst.

Duurzaam Bouwen betreft in feite zo veel mogelijk aandacht en zorg voor milieu en ruimte in alle fasen van het bouwproces.

Er worden voor de grond- weg- en waterbouw (GWW) vier belangrijke themas onderscheiden:
a. Grondstoffen
b. Afval
c. Energie
d. Vormgeving en ruimte.

Daarbij gaat het niet alleen om de keuze en productie van materialen en de realisatie van een infrastructuurproject, maar om de gehele levenscyclus van het totale project (dus inclusief het onderhoud, het te zijner tijd slopen en het hergebruik of de eindverwerking van de afvalstoffen).

Alternatieve contractvormen
In toenemende mate worden in de GWW-sector (grond, wegen, water) alternatieve aanbestedings- en contractvormen gebruikt. Daarbij is de ontwikkeling vooral gericht op een grotere partnership tussen overheid en bedrijfsleven in de ontwikkeling van projecten. Belangrijk kenmerk is, dat reeds in een vroeg stadium van de projectontwikkeling een relatie wordt aangegaan met aannemers en adviseurs en een groter aandeel van de voorbereidende en uitvoerende activiteiten in handen van deze opdrachtnemer(s) wordt gelegd. Naast de inbreng van kennis, creativiteit en uitvoeringpotentieel, zijn er ook voorbeelden aanwezig waarbij aannemers en overig bedrijfsleven ook op andere belangen bij het project worden aangesproken, bijvoorbeeld door (voor)financiering (PPS).

randvoorwaarden
Voor het project gelden de volgende randvoorwaarden in geld en tijd:

de realisatie van het project moet plaatsvinden binnen de daarvoor in de investeringschemas opgenomen budgetten. Overigens moet voor het fietspad nog nadere besluitvorming plaatsvinden;

de pilotkosten (onderzoek, ontwikkeling en communicatie) worden volgens nadere afspraken tussen partijen verdeeld;

in verband met de bestuurlijke afspraken in het kader van Duurzaam Veilig, moet het onderdeel aanpassing rotonde (omkering voorrang) uiterlijk op 31-12-2000 zijn gerealiseerd.

Deel: ' Reconstructie Stolwijkersluis Gouda wordt proefproject '
Lees ook