Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Persbericht Trimbos-instituut:

Rectificatie over onderzoek psychische opvang na rampen

Utrecht, 29 maart 1999. In de berichtgeving over het onderzoeksrapport "Preventie van psychische en gedragsproblemen, een beknopt overzicht van de stand van wetenschap" zijn storende fouten geslopen. Het is bijvoorbeeld niet correct dat het Trimbos-instituut aan minister Borst geadviseerd zou hebben de subsidies voor hulp aan rampenslachtoffers te stoppen. Ook de kop van het AD-artikel Psychische opvang na rampen faalt is door zijn algemene strekking onjuist.

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) een studie gedaan naar de stand van de wetenschap betreffende het voorkomen van psychische en gedragsproblemen. Hierbij is ook gekeken naar onderzoeken naar de effecten van hulp aan rampenslachtoffers op lange termijn. De bedoeling van het rapport is om discussie-materiaal te leveren voor een wetenschappelijke commissie van ZON die adviseert aangaande de verdeling van onderzoeksgelden in de komende jaren. Het resultaat van de Trimbos-studie is in december jl. aan ZON aangeboden.

Het Trimbos-instituut heeft bekeken welke onderzoeken er wereldwijd reeds gedaan zijn naar de effecten van de hulp aan rampenslachtoffers. In het rapport zijn negen onderzoeken beschreven en zijn de uitkomsten ervan beoordeeld. De auteurs concluderen onder meer dat het op grond van deze negen onderzoeken niet duidelijk is of psychische hulp na een ramp op langere termijn (dus na jaren) effect heeft, in de zin dat verwerkingsproblemen worden voorkomen. Deze uitkomsten komen overigens overeen met de bevindingen van de zogeheten Cochrane Collaboration, een internationale groep van deskundigen op dit gebied. Verder zegt de studie niets over de kwaliteit van de behandeling van slachtoffers kort na een ramp door de genoemde hulpverleners.

Voor de redactie: 1) Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marcel Vergeer, staffunctionaris Voorlichting, tel. 030-2971138, b.g.g. Peter Stark, tel. 030-2971112. 2) Het rapport is te verkrijgen bij mevrouw Doorson van ZorgOnderzoek Nederland, tel. 070-3068229.

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11

Deel: ' Rectificatie over onderzoek psychische opvang na rampen '
Lees ook