RABOBANK NEDERLAND

rectificatie pb Onderhandelaars Rabobank en bonden eens over CAO

Rectificatie persbericht Onderhandelaars Rabobank en bonden eens over CAO
De onderhandelaars van de Rabobank en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe ondernemings-CAO. Het onderhandelingsresultaat zal nu worden voorgelegd aan de vakbondsleden. Het is de bedoeling dat de nieuwe Rabobank-CAO zal ingaan op 1 juni 2002, loopt tot 1 juli 2003 en voorziet onder andere in een structurele loonsverhoging van 3% per 1 augustus en van 0,6% per 1 januari 2003. In maart 2003 ontvangt het CAO-personeel een resultaatafhankelijke uitkering van minimaal EUR 500. Belangrijke wijzigingen zijn verder een introductie van een nieuw variabel beloningssysteem voor het senior kader en verschillende aanpassingen in de verlof- en studieregeling.

Er is in het overleg gestreefd naar een verantwoord en daar waar mogelijk sober pakket om in de huidige minder gunstige macro-economische omstandigheden de kosten te beperken. De Rabobank continueert desalniettemin het door haar ingezette beleid om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Op een geleidelijke, maar vasthoudende wijze, wordt het personeelsbestand aangepast. Grootschalige en schoksgewijze grote reorganisaties worden voor de komende looptijd van de CAO niet voorzien.

Tijdens de onderhandelingen is een akkoord bereikt over een nieuw variabel beloningssysteem. Dit systeem is gericht op een meer resultaatgerichte beoordeling en beloning en wordt per 1 januari 2003 ingevoerd bij de hoogste twee functiegroepen.
De beloning kan door het variabele deel mee-ademen met de resultaten van de organisatie. Met de vakbonden zal tussentijds worden gesproken over de ervaringen met een proef voor de overige functiegroepen.

Op een aantal punten, zoals bij de verlofregelingen heeft een verbetering plaatsgevonden. Medewerkers van 55 jaar en ouder kunnen een stapje terug doen, praktisch zonder inkomensconsequenties. Ook veranderende wetgeving heeft geleid tot een aantal aanpassingen. In het bijgesloten onderhandelingsresultaat zijn de overeengekomen wijzigingen opgenomen.
De CAO geldt voor alle medewerkers van lokale Rabobanken, Rabobank Nederland (inclusief Rabobank International), Rabofacet en De Lage Landen. In totaal betreft het zo'n 46.000 van de 55.000 mensen die bij de Rabobank Groep werken.

André van Iersel, Directeur Personeel van Rabobank Nederland over het resultaat: 'Enerzijds zijn alle loonkostenstijgingen ongewenst, gezien de huidige economische omstandigheden. Ons loonbod is gezien de salarisontwikkelingen bij andere werkgevers echter verantwoord en de overige beïnvloedbare kosten zijn nauwelijks gestegen. Anderzijds continueert de Rabobank voor haar medewerkers nog steeds een zeer mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden.'

De nieuwe CAO ondersteunt het beleid om via een zo goed mogelijk arbeidsklimaat bij te dragen aan het realiseren van de primaire ambitie van de Rabobank om een zo hoog mogelijke waarde voor de klant te creëren. Dit beleid heeft er het afgelopen jaar toe geleid dat de Rabobank op de ranglijstjes van diverse onderzoeken is gestegen als favoriete bank èn werkgever!

Het onderhandelingsresultaat is namens de Rabobank ondertekend door directeur Personeel André van Iersel, tevens voorzitter van de onderhandelingsdelegatie. Namens de vakbonden werd de overeenkomst ondertekend door Wim ter Welle (De Unie), Ellen Palmboom en Piet Smit (FNV Bondgenoten), Ike Wiersinga (Dienstenbond CNV) en Harma Pethke (Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen).

Over de Rabobank Groep
De Rabobank Groep is een brede financiële dienstverlener. Door de coöperatieve grondslag is de Rabobank Groep er primair voor de klant. Alle onderdelen van de Groep werken nauw samen om de klanten tegen de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding een breed pakket aan te bieden van financiële diensten en producten zoals betalen, sparen, lenen, verzekeren en beleggen. De Groep bestaat uit circa 360 zelfstandige lokale coöperatieve Rabobanken met gezamenlijk ruim 925.000 leden en uit bekende dochterondernemingen als Robeco, Interpolis, Schretlen en Co, Effectenbank Stroeve, Rabobank International, De Lage Landen, Rabo Vastgoed en Gilde Investment. Internationaal is de groep met 143 vestigingen vertegenwoordigd in 34 landen. De Rabobank heeft de hoogste waarderingen voor kredietwaardigheid van de grote ratinginstituten. De Rabobank Groep heeft op de Nederlandse thuismarkt 9 miljoen particuliere en zakelijke klanten en is marktleider op vrijwel alle gebieden van financiële dienstverlening.

toevoeging:

Onderhandelingsresultaat Rabobank CAO 2002-2003

Rabobank Nederland, De Aangesloten Banken, De Lage Landen en Rabofacet, allen vertegenwoordigd door Rabobank Nederland enerzijds, en De Unie, FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en de BBV anderzijds, verder te noemen partijen, hebben op hoofdlijnen het volgende onderhandelingsresultaat bereikt met betrekking tot de Rabobank CAO 2002-2003.

Looptijd
De Rabobank CAO heeft een looptijd van 13 maanden, van 1 juni 2002 tot
1 juli 2003.


Inkomensaanpassingen
Op 1 augustus 2002 worden de salarissen, de salarisschalen en de garantiesalarissen structureel verhoogd met 3%, en op 1 januari 2003 met 0,6%.

Medewerker Waardeplan (MWP)
Een MWP zal in 2003 van toepassing zijn. De uitkering van dit plan is gebaseerd op bedrijfsresultaten en kent een bodem van EUR 500 en een maximum van EUR 1000. In de tekst zal verhelderd worden dat ziek zijn, geen gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering.

Intenties: gelijke behandeling en leeftijdsbewust personeelsbeleid Afgesproken is deze beide uitgangspunten van de Rabobank in het eerste hoofdstuk van de CAO nog eens expliciet onder de aandacht te brengen.

Wet arbeid en zorg
De verlofregelingen op grond van de nieuwe Wet arbeid en zorg zijn verwerkt in de CAO. Dit betekent dat het adoptieverlof voortaan 4 weken bedraagt. In aanvulling op de wettelijke betaling geldt dat de Rabobank over deze periode het volledige salaris doorbetaalt. Voor kortdurend zorgverlof blijven de huidige afspraken uit de praktijk gelden.

Seniorenregeling
Met ingang van 1 januari 2003 kunnen deeltijders ook gebruik maken de seniorenregeling. De vermindering in arbeidsduur is voor hen als volgt:

- arbeidsduur 36 uur of méér: 4 uur per week
- arbeidsduur 28 uur of méér en minder dan 36: 3 uur minder per week
- arbeidsduur 20 uur of méér en minder dan 28: 2 uur minder per week
- arbeidsduur 8 uur of méér en minder dan 20: 1 uur per week
- arbeidsduur minder dan 8 uur per week: 0 uur per week.
Prepensioneringsverlof
Dit verlof is bedoeld om deel te nemen aan cursussen ter voorbereiding op het pensioen. Het verlof bedraagt nu 4 dagen. Voortaan krijgt de medewerker verlof voor de duur van de cursus, met een maximum van 5 dagen. De kosten van de cursus, zowel voor de medewerker als voor diens partner, komen voor rekening van de Rabobank. Studiefaciliteitenregeling
De regeling wordt aangepast om zodoende méér tot uitdrukking te laten komen dat opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Tevens is de regeling eenvoudiger en duidelijker gemaakt.
- Het aantal categorieën opleidingen dat voor faciliteiten in aanmerking komt, wordt van 3 naar 2 teruggebracht: functiegericht en carrièregericht;

- Voor voorbereiding en thuisstudie gaat een franchise gelden van 50 uur: alvorens in aanmerking te komen voor verlofcompensatie dient de medewerker eerst 50 uur eigen tijd in zijn opleiding te investeren. De medewerkers die nog geen Mbo-diploma hebben gehaald, zijn hiervan uitgezonderd. De verlofcompensatieregelingen zelf (voor lesuren, voorbereiding en thuisstudie, examen) blijven overigens ongewijzigd;
- De terugbetalingsregeling voor carrièregerichte opleidingen wordt zodanig aangepast dat er voor goedkope(re) studies minder hoeft te worden terugbetaald en voor duurdere studies méér. Verder wordt in de CAO-tekst het wettelijk onderscheid vermeld voor de faciliteiten voor carrièregerichte opleidingen tussen voltijders en deeltijders. Ook zal de verrekeningsregeling tussen Rabobankwerkgevers (die aan de orde is als een medewerker van de ene Rabobankwerkgever naar de andere overstapt) in de CAO-tekst worden opgenomen.

Beoordelen en belonen voor de medewerkers in de functiegroepen 1 tot en met 11.
Het is de bedoeling dat de medewerkers in de functiegroepen 1 tot en met 11 een nieuw beoordelings- en beloningssysteem krijgen. Méér resultaatgerichtheid vormt hierin één van de uitgangspunten. In de loop van 2003 zal daarom een nieuw beoordelingssysteem voor de functiegroepen 1 tot en met 11 uitgebreid worden getest. Met de vakbonden zal tussentijds worden gesproken over de ervaringen met dit systeem, de hieruit voortvloeiende aanpassingen en de termijn waarop een nieuw beoordelings- en beloningssysteem zou kunnen worden ingevoerd. Ook is het mogelijk om op basis van de ervaringen met de proefneming de verdere ontwikkeling aan te passen dan wel af te gelasten.

Beoordeling en beloning voor de medewerkers in de functiegroepen 12 en 13.
Met ingang van 1 januari 2003 krijgen de medewerkers in de functiegroepen 12 en 13 een andere functiebenaming: Senior Kader A of B. Voor deze groep zijn aparte afspraken in de CAO gemaakt met betrekking tot beoordeling, beloning en arbeidsduur. De overige bepalingen uit de Rabobank CAO blijven van toepassing. Basis arbeidsduur
De basis arbeidsduur voor het Senior Kader A en B wordt 40 uur. Op dit moment hebben de meeste medewerkers in de functiegroepen 12 en 13 overigens al een contract van 40 uur. Een deeltijdcontract blijft overigens gewoon mogelijk.
Beoordeling
De beoordeling zal plaatsvinden op basis van een nieuw beoordelingssysteem voor het Senior Kader A en B. Op basis van dit systeem zal de beoordeling de snelheid bepalen waarmee de medewerker door zijn salarisschaal 'groeit'. Er zijn voor het Senior Kader 5 'groeisnelheden' afgesproken: Uitmuntend (8% groei), Zeer goed (6%), Goed (4%), Voldoende (2%), en Onvoldoende (0%). Beloning: vast én variabel inkomen
Voor het vaste inkomen komen open schalen, dus geen functieperiodieken meer. Deze schalen kennen alleen nog een schaalminimum en -maximum. De compensatie overhevelingstoeslag wordt ingebouwd in de salarissen en in de nieuwe schaalbedragen. De individuele aanpassing naar aanleiding van de beoordeling vindt jaarlijks op 1 april plaats. De schaalbedragen zullen voortaan jaarlijks, op 1 januari, collectief worden aangepast. Voor de aanpassing op 1 januari 2003 is afgesproken dat deze aanpassing gelijk zal zijn aan die voor het overige CAO-personeel.

Daarnaast gaat vanaf 2003 voor het Senior Kader een regeling variabele beloning gelden. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het realiseren van vooraf afgesproken collectieve en individuele doelstellingen en wordt per 1 april uitgekeerd. Voor Senior Kader A bedraagt de variabele beloning in 2003 maximaal 6% en voor Senior Kader B maximaal 9%. Deze percentages zullen in 2004 worden aangepast: 10 % respectievelijk 15%. Het MWP komt voor deze groepen te vervallen.

Nadrukkelijk is bepaald dat de afspraken die gemaakt zijn over de beoordeling en beloning van medewerkers in de functiegroepen 12 en 13, geen automatische doorwerking hebben op en/of precedentwerking hebben voor de afspraken die mogelijk op termijn tussen CAO-partijen over het beoordelings- en beloningssysteem voor medewerkers in de functiegroepen 1 tot en met 11 worden gemaakt.

Kinderopvangregeling
De kinderopvangregeling wordt, in afwachting van het in werking treden van de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang, ongewijzigd voortgezet. Meer werk zal moeten worden gemaakt van het innen van de zogenaamde partnerbijdrage.

CAO à la carte
CAO-partijen hebben geconstateerd dat het huidige arbeidsvoorwaardenpakket al veel keuzemogelijkheden biedt op de belangrijkste punten: tijd, geld en pensioen. Deze mogelijkheden zijn echter niet bij alle medewerkers voldoende bekend. Afgesproken is de bestaande mogelijkheden beter te communiceren en het gesprek over uitbreiding voort te zetten.

Telewerken
Met de vakorganisaties is afgesproken dat met de medezeggenschap verder zal worden gesproken over hoe en onder welke voorwaarden telewerken bij de Aangesloten Banken verder zal wordt ingevuld.

Arbeidsduur: 4 maal 9 werken
De bestaande CAO-tekst met betrekking tot het onderwerp 4 maal 9 uur werken, leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. CAO-partijen hebben daarom afgesproken om een toelichting te maken bij de bestaande CAO-tekst. Een dergelijk rooster kan wél als dit organisatorisch mogelijk en zinvol is, maar het is géén onverkort recht.

Vrijwilligerswerk
De Rabobank kent een rijke traditie van vrijwilligerswerk. Niet voor niets staat de Rabobank bekend als 'midden in de samenleving.' Daar waar nodig, is de Rabobank vaak bereid geld en/of faciliteiten te leveren. Bovendien zijn veel medewerkers als vrijwilliger actief. CAO-partijen vinden het daarom momenteel niet nodig hier nog weer een aparte regeling voor te treffen. Een regeling zou immers contraproductief kunnen werken op deze initiatieven.

Persoonlijke toeslag
De persoonlijke toeslag kent binnen de Rabobank vele vormen en uitwerkingen. Afgesproken is deze te stroomlijnen en de betreffende CAO-tekst te verduidelijken. Dit leidt er onder meer toe dat 55-plussers op eigen verzoek een lagere functie kunnen gaan uitoefenen met nauwelijks inkomensgevolgen. Tevens is een hardheidsclausule afgesproken voor situaties waarin de voorgestelde regeling tot onredelijke situaties zou leiden. De wijzigingen treden in werking op
1 januari 2003.


Arbeidsongeschiktheid en de Wet poortwachter
De nieuwe Wet poortwachter legt de nadruk op de reïntegratie van de zieke medewerker. De regelingen omtrent (salarisbetaling bij) arbeidsongeschiktheid en de wederzijdse rechten en plichten van werkgever en medewerker zijn daarom aangevuld en verduidelijkt.

Datum in werking treden van de afspraken
Tenzij hierboven een andere datum is genoemd, treden de gemaakte afspraken in werking op de ingangsdatum van de CAO, 1 juni 2002.

De onderhandelaars van de vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun leden voorleggen. Uiterlijk 28 juni 2002 zullen partijen vaststellen of het onderhandelingsresultaat kan worden omgezet in een definitief akkoord.

Voor inlichtingen: Paul van den Berg, (030) 216 28 32

11 jun 02 10:41

Deel: ' Rectificatie pb Onderhandelaars Rabobank en bonden eens over CAO '
Lees ook