Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=419527Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Azië en Oceanië Afdeling Zuid-Oost Azië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 20 augustus 2001 Auteur Gertie Mulder
Kenmerk DAO-0833-01 Telefoon 070 348 6561
Blad /1 Fax 070 348 53 23
Bijlage(n) E-mail dao@minbuza.nl
Betreft Visumregime Taiwan

Zeer geachte Voorzitter,

In mijn brief d.d. 19 juli 2001, kenmerk DPC/VV-644/cw, inzake het visumregime met betrekking tot Taiwan, is tot mijn spijt een storende fout geslopen. Het betreft de opsomming van de vijf Taiwanese bewindslieden aan wie in geen geval een visum wordt verstrekt. Deze bewindslieden zijn: de Taiwanese President, de Vice-President (en niet de Vice-Premier, zoals abusievelijk vermeld), de Premier, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie. In bijgaande brief, kenmerk DPC/VV-727/cw, is deze fout hersteld.

Ik zou u willen verzoeken de versie van 19 juli jl. als niet ontvangen te beschouwen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken Afdeling Vreemdelingen- en Visumzaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 20 augustus 2001 Auteur Mw. C. Witkamp
Kenmerk DPC/VV-727/cw Telefoon 070 348 5096
Blad /2 Fax 070 348 4583
Bijlage(n) Geen E-mail cora.witkamp@minbuza.nl
Betreft Visumregime Taiwan

Zeer geachte Voorzitter,

Tijdens het Algemeen Overleg met uw Commissie op 5 juli 2001 inzake de Algemene Raad van 16 juli 2001 heb ik toegezegd u te informeren over het huidige visumregime voor Taiwanese onderdanen, alsmede u te voorzien van een historisch overzicht terzake.

Het huidige visumregime Taiwan

Nederland erkent, evenals de meeste andere Schengenstaten, het 'gewone' Taiwanese paspoort als een reisdocument dat recht geeft op overschrijding van de buitengrenzen en waarin een Schengenvisum kan worden aangebracht. Een 'dienst' of 'diplomatiek' paspoort, afgegeven door de Taiwanese autoriteiten, wordt niet als zodanig erkend. In het geval van visumverlening wordt aan de houders van de laatste paspoorten een losbladige visumverklaring afgegeven, waarvan de geldigheid zich beperkt tot het grondgebied van de Benelux.

Geen der Schengenstaten heeft in Taiwan een diplomatieke of consulaire post die tot visumafgifte bevoegd is. De visumaanvragen van Taiwanese onderdanen worden hoofdzakelijk afgehandeld via handelskantoren te Taipei, onder formele verantwoordelijkheid van een diplomatieke vertegenwoordiging elders in de regio. Op de visumstickers wordt deze vertegenwoordiging als afgevende post vermeld.

Het Netherlands Trade and Investment Office (NTIO) te Taipei is voor Nederland bevoegd om visumaanvragen in behandeling te nemen en Schengenvisa af te geven aan houders van 'gewone' paspoorten uit naam van de Nederlandse ambassade te Bangkok. Het NTIO kan hierop in beginsel zelfstandig beslissen.

In het geval de aanvrager in het bezit is van een dienst- of diplomatiek paspoort, dient het NTIO deze aanvraag voor te leggen aan het ministerie. De aanvraag wordt in dat geval beoordeeld op politieke aspecten. Nederland onderhoudt alleen economische en culturele betrekkingen met Taiwan. Ten aanzien van bezoeken aan Nederland van Taiwanese bewindspersonen of overheidsfunctionarissen geldt als algemene gedragslijn dat, indien hun verblijf hier te lande een privé-karakter draagt, tot visumafgifte kan worden overgegaan.Aan de Taiwanese President, de Vice-President, de Premier en de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie worden nimmer visa verstrekt, aangezien ervan wordt uitgegaan dat hun bezoeken altijd een politieke betekenis zullen hebben. Deze gedragslijn wordt door alle EU-partners aangehouden.

Historisch overzicht

In de jaren '70 nam het toerisme en de handel vanuit Taiwan op Nederland sterk toe. Daarom werd in 1979 een snellere visumverleningprocedure ingevoerd. Op dat moment werden reisdocumenten, afgegeven door de Taiwanese administratie, niet erkend. De visumaanvrager wendde zich tot een reisbureau in Taiwan, die de aanvraag per telex aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zond. Het ministerie machtigde vervolgens het Nederlandse CG Hong Kong om aan de aanvrager al dan niet een visumverklaring af te geven. Deze visumverklaring moest door betrokkene zelf of door een koerier van het reisbureau worden opgehaald in Hong Kong.

In november 1994 werd in Benelux-verband en in 1995 in Schengenverband het huidige visumregime ingevoerd.

Op 1 juli 1997 vond de soevereiniteitsoverdracht van Hong Kong aan de Volksrepubliek China plaats en was het derhalve noodzakelijk visumverlening onder

formele verantwoordelijkheid van het CG Hong Kong te beëindigen. Sindsdien geeft het NTIO te Taipei visa af onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse ambassade te Bangkok.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk DAO-0833-01
Blad /1

===

Deel: ' Rectificatie visumregime voor Taiwanese onderdanen '
Lees ook