Gemeente Wageningen

Referendabele besluiten

Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen heeft besloten dat over de volgende besluiten van de gemeenteraad (d.d. 15 juli 2002) een referendum kan worden gehouden:

* eerste wijziging verordening leerlingenvervoer gemeente Wageningen, schooljaar 2002/2003

Toelichting: De verordening is vastgesteld in de raadsvergadering van 27 mei 2002. Bij de behandeling is de vraag gerezen of de verordening op enkele punten aangepast moet worden. De verordening is nu aangepast op het punt van het drempelbedrag. Na inwerkingtreding zal voor maximaal 1 kind per gezin het drempelbedrag geheven worden. De reistijd voor de leerling die gebruikmaken van het openbaar vervoer mag maximaal 1 uur (enkele reis) bedragen voor leerlingen van tien jaar en jonger en voor leerlingen ouder dan 10 jaar anderhalf uur. Voor de reistijd voor leerlingen die gebruikmaken van aangepast vervoer geldt een percentage van 50%.
Tevens is artikel 7 dat gaat over de datum van de leeftijdsbepaling voor het bekostigingsjaar.

De betreffende verordeningen liggen conform artikel 140 van de Gemeentewet tot vier weken na de bekendmaking ter inzage bij Bureau Communicatie en Externe Betrekkingen.

Het college heeft besloten dat over de volgende raadsbesluiten geen referendum kan worden gehouden:

* Rapportage Doelbewust projectmatig werken: onderzoek Rekenkamer 2002-1.

* Vaststelling bestemmingsplan "Havengebied 2002".
* Regionaal Coördinatiecentrum Rampenbestrijding, wijziging Rampenplan deel I.

* Krediet wettelijke aanpassingen zwembad De Bongerd en sporthal De Aanloop.

* Concernjaarrekening 2001.

* Voorstel tot machtiging om de raad te vertegenwoordigen.
* Begrotingswijzigingen:

Referendum aanvragen
Deze besluiten zijn referendabel. Dit betekent dat als u het niet eens bent met dit besluit van de gemeenteraad, u een referendum kunt aanvragen. Via een referendum kunnen alle kiesgerechtigde inwoners van Wageningen zich uitspreken over dit besluit.

Inleidend verzoek
Om een referendum aan te vragen moet u:

* kiesgerechtigd zijn

* inwoner van Wageningen zijn

* binnen drie weken na deze bekendmaking een inleidend verzoek indienen bij de gemeente.

Een inleidend verzoek kunt u alleen indienen via een standaardformulier dat bij het informatiecentrum verkrijgbaar is. Als binnen 3 weken, minimaal 0,7 procent (ca. 182) van de kiesgerechtigde inwoners van Wageningen een inleidend verzoek heeft ingediend, dan kan het referendum worden aangevraagd. Dit gebeurt door middel van ondersteuningsverklaringen.

Voorwaarden voor referendum
Het referendum vindt plaats als er voldoende
"ondersteuningsverklaringen" worden ingediend. Minimaal 7 procent (ca. 1820) van het aantal kiesgerechtigden moet een
ondersteuningsverklaring ondertekenen. Dit moet binnen 6 weken nadat de voorzitter van het centraal stembureau het inleidend verzoek heeft toegelaten. De termijn waarbinnen u een ondersteuningsverklaring kan afleggen en de plaatsen waar u dit kunt doen, worden bekendgemaakt door de gemeente.

Referendum
Als er voldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingediend, zal er een referendum worden georganiseerd. De datum van de stemming en de samenvatting van het besluit wordt bekendgemaakt en toegestuurd. U krijgt ook automatisch een oproepingskaart waarop staat waar en wanneer u uw stem kunt uitbrengen.

Uitslag
U kunt voor of tegen het besluit van de gemeenteraad stemmen. Als een meerderheid van de stemmers zich tegen het besluit van de gemeenteraad uitspreekt en deze meerderheid is tenminste 30% ban de kiesgerechtigden, dan is er sprake van een uitspraak tot afwijzing. In alle andere gevallen is er geen sprake van afwijzing van het besluit.

Nieuw besluit en inwerkingtreding
De gemeenteraad moet naar aanleiding van een uitspraak tot afwijzing besluiten of zij het besluit intrekt of dat zij de uitslag naast zich neerlegt en het besluit toch in werking laat treden. Indien binnen de termijn van zes weken na deze bekendmaking geen inleidend verzoek is gedaan, dan wel niet aan de voorwaarden is voldaan om een referendum te houden, zullen de referendabele besluiten inwerking treden op 28 augustus 2002.

Beroep tegen de referendabiliteit van besluiten Indien u van mening bent dat het college onterecht heeft besloten over de referendabiliteit van bovengenoemde raadsbesluiten kunt u beroep instellen. U dient dit binnen zes dagen na deze bekendmaking te doen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht ( 29) betalen.
De Raad van State beslist daarop binnen zes dagen. Indien niemand beroep instelt, dan wel een afwijzende uitspraak wordt gedaan door de Raad van State op een beroep, treden de door het college van burgemeester en wethouders als niet referendabel bestempelde besluiten in werking op 29 juli 2002, voor zover een andere wet geen afwijkende publicatieplicht stelt. Geldt er wel een andere publicatie-/terinzageprocedure, dan zal deze separaat plaatsvinden.

Deel: ' Referendabele besluiten gemeente Wageningen '
Lees ook