Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs meststoffenwet

1 augustus 2001 - Op 31 juli 2001 is het Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is de regelgeving rond het nieuwe systeem van mestafzetcontracten dat op 1 januari 2002 ingaat compleet. Het besluit regelt de voorwaarden waaraan tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs moeten voldoen willen zij binnen het nieuwe systeem een rol kunnen spelen. Tussenpersonen moeten om voor erkenning in aanmerking te komen zich van afzetmogelijkheden verzekeren door het sluiten van mestafzetovereenkomsten. Exporteurs en mestverwerkers moeten op basis van bedrijfsplannen en afzetplannen aantonen dat zij mest - al dan niet na bewerking of verwerking - buiten Nederland af kunnen zetten. Als de mestverwerker de mest onomkeerbaar verwerkt tot een product dat geen dierlijke of overige organische mest is of tot een zogenoemde samengestelde meststof, kan afzet ook binnen Nederland plaatsvinden. Ook producenten die mest exporteren of onomkeerbaar verwerken op het eigen bedrijf kunnen een erkenning krijgen voor een bepaalde hoeveelheid stikstof waarvoor zij dan geen mestafzetovereenkomsten hoeven te sluiten. Mest die door erkende mestverwerkers, producenten en exporteurs wordt geëxporteerd moet worden vervoerd in wagens die zijn uitgerust met satellietvolgapparatuur. In een aparte regeling zijn de eisen vastgelegd waaraan die apparatuur moet voldoen. Deze eisen liggen nog ter goedkeuring voor in Brussel. In deze regeling zijn tevens de omvang en de andere eisen aan de zekerheden vastgelegd waarin exporteurs, mestverwerkers en tussenpersonen moeten voorzien voor het geval zij niet aan hun verplichtingen tot mestafzet kunnen voldoen.

Deel: ' Regelgeving rond nieuw systeem mestafzetcontracten compleet '
Lees ook